Zaproszenie do składania ofert – 2019-12-05

Sułoszowa, dnia 05.12.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

1. Przedmiot zamówienia:

wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości będących własnością Gminy

Sułoszowa oraz osób fizycznych w następującym zakresie

Zadanie I – wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. działki nr 1927/2 z częścią przyległych

działek nr 1303/8 i nr 1304/4 oraz z działkami nr 1947/12 (dotyczy punktów

wspólnych z działkami nr 1303/8, nr1927/2, nr 1304/4 ) nr 1927/1 (dotyczy punktów

wspólnych z działkami nr 1303/8, nr 1303/7, nr 1927/2, nr 1304/1, nr 1304/4)

Zadanie II – wykonanie rozgraniczenia nieruchomości tj. części działki nr 552 z częścią

przyległych działek nr 561/3 i nr 561/4 ( na odcinku około 70m w terenie zabudowy).

Przedmiotowe działki położone są w obrębie Sułoszowa I Gmina Sułoszowa

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 9 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

2. Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą

cenę.

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

  • okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

  • uprawnienia w zakresie wykonywania rozgraniczeń,

  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

  • powinna być złożona w języku polskim,

  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:  

Termin składania ofert: do 19.12.2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Haliną Postół,

pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem:    

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ