OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej tj. ,, Prowadzenie Klubu Senior + ” na terenie Gminy Sułoszowa w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2019
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 2 grudnia 2019r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wójt Gminy Sułoszowa

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie Klubu Senior + na terenie Gminy Sułoszowa, w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

I. Warunki realizacji zadań

1. W ramach realizacji powierzane będą zadania polegające na prowadzeniu działalności Klubu Senior + poprzez zagospodarowanie czasu wolnego 30 osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+.

2. Działania podejmowane w Klubie powinny mieć na celu: integrację społeczną seniorów, działalność prozdrowotną, kulturalną i edukacyjną. Działania powinny ułatwiać seniorom realizacje pasji i zainteresowań, ułatwiać tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego.

3. Realizacja zadania powinna zapewniać działania mające na celu poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywność życiową osób starszych.

4. Działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wspólnych wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć budujących sprawność seniorów oraz innych form realizujących cele określone w warunkach konkursu.

5. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Sułoszowa.

6. Zadanie realizowane będzie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020r. przy czym rozliczenie zadania nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

7. Klub Senior + będzie działał minimum 3 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie.

8. Ośrodek zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, w szczególności dziennik zajęć, deklaracje uczestników, listy obecności i inne dokumenty pozyskane od uczestników klubu.

9. Składania comiesięcznych i rocznych sprawozdań, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2019 z dnia 2 grudnia 2019r. Wójta Gminy Sułoszowa.

10. Kierownik Ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 w/wym. ustawy, to jest 3 letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

11. Zamieszczania we wszystkich drukach, związanych z realizacją zadania publicznego informacji o tym, ze zadanie jest realizowane na zlecenie Gminy Sułoszowa oraz finansowane z dotacji budżetu państwa i środków własnych Gminy Sułoszowa, w ramach programu Senior +.

12. Zleceniobiorca po podpisaniu umowy na realizację zadania otrzyma dostęp do lokalu, Sułoszowa ul. Krakowska 8, które jest przystosowane do prowadzenia Klubu Senior +, zgodnie z wymogami Programu Wieloletniego ,,SENIOR+,, na lata 2015-2020. Zleceniobiorca będzie również zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami w/wym. Programu.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Planowana kwota na realizację zadania przy założeniu liczby uczestników 30 w wieku 60+ wynosi 130.000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł.), w tym: 52.000,00 zł. z dotacji Wojewody, 78.000,00 zł. ze środków własnych Gminy.

2. Zastrzega się możliwość zmniejszenia ostatecznej kwoty dotacji na realizację zadania w przypadku otrzymania przez Gminę mniejszej niż zaplanowano dotacji z budżetu państwa


lll. Warunki udziału w konkursie


1.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sułoszowa Nr 71/2019 z dnia 2 grudnia 2019r. Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

 • termin i miejsce realizacji zadania,

 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

 • informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania od innych podmiotów i instytucji,

 • oferta winna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeżeli pytanie nie dotyczy zgłaszanego zadania, czy wnioskodawcy należy jasno określić ( np. wpisać ” nie dotyczy”),

 • formularz oferty należy wypełnić w sposób czytelny np. komputerowo, na maszynie lub ręcznie drukowanymi literami.

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, pokój nr 25, najpóźniej do dnia 27 grudnia 2019r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie opatrzone pieczęcią oferenta z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na zadanie : “Prowadzenie Klubu Senior +”.

3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Informacja o wyborze oraz ocenie ofert

1. Otwarcie ofert i ocena nastąpi w dniu 27 grudnia 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej w pokoju nr 8 o godz. 12:00

2. Ostateczny termin dokonania wyboru ofert złożonych na realizację ww. zadania nastąpi nie później niż do dnia 27 grudnia 2019r.

3. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Sułoszowa, pod względem:

 • formalnym – poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników,

 • merytorycznym- wg. następujących wskaźników:

l.p.

Ocena projektu

Liczba punków

1.

Zgodność oferty z celami, tematyką konkursu

0-7 pkt.

2.

Przydatność z punktu widzenia beneficjentów, planowane rezultaty

0-8 pkt.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta

3.

Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

0-15 pkt.

4.

Określenie zespołu realizującego zadanie (liczba osób, wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania, kwalifikacje, uprawnienia, rozpisanie funkcji jego członków)

0-20 pkt.

5.

Ocena realizacji zadań oferenta w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę w szczególności: rzetelność, jakość wykonania zadania, terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji

0-15 pkt

Kalkulacja kosztów

6.

Czytelność, klarowność struktury wydatków

0-10 pkt

7.

Rzetelność, realność, dokładność kalkulacji (czy budżet oferty uwzględnia koszty istotne, związane z realizacją zadania)

0-15 pkt

8.

Planowany udział środków finansowych własnych lub środków finansowych z innych źródeł

0-10 pkt

Razem

Maksymalna liczba punktów

100 pkt.

4. Ocena poszczególnych ofert dokonywana jest indywidualnie dla każdego oferenta, odrębnie przez każdego członka Komisji Konkursowej. Ocena jest nieważna w przypadku niewypełnienia indywidualnej karty oceny ofert oraz w przypadku, gdy suma przyznanych punktów przekracza maksymalną ilość
punktów przewidzianych w karcie oceny.

5. Wzór indywidualnej karty oceny ofert stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Sułoszowa Nr 71/2019 z dnia 2 grudnia 2019r.

6. Przewodniczący Komisji Konkursowej w dniu zakończenia oceny złożonych ofert, lecz nie później niż do dnia 27 grudnia 2019r. przedstawi Wójtowi Gminy Sułoszowa protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

7. Wyniki dokonanego wyboru ofert realizacji zadania zostaną podane do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa, a także zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy Sułoszowa.

8. Decyzja Wójta Gminy Sułoszowa jest ostateczna.

9. Wójt Gminy Sułoszowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

V. Na jaki rodzaj wydatków może być wykorzystana udzielona dotacja

1. Dotacja może być wykorzystana na:

 • działania bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania,

 • opłata za transport, parking,

 • opłata przewodnika,

 • zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,

 • zakup usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych, sportowych,

 • zakup biletów wstępu do kina, teatru, muzeum, na basen itp.

 • koszty ubezpieczenia,

 • koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, które związane są z koordynacją projektu, jego obsługą finansową i prawną w szczególności: wynagrodzenia kierownika, obsługi księgowej, pracowników i opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, internet, wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

2. Uzyskana dotacja nie może być wykorzystana na :

 • zakup gruntów,

 • remonty budynków, zadania i zakupy inwestycyjne,

 • działalność gospodarczą,

 • pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych podmiotów Programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania, ,

 • działalność partii politycznych,

 • działalność związków zawodowych i organizacji pracodawców,

 • działalność samorządów zawodowych,

 • działalność fundacji utworzonych przez partie polityczne.

3. Przed podpisaniem umowy, podmiot, który wygrał konkurs, zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru wraz z dokumentami określającymi sposób reprezentacji podmiotu oraz zakres działalności.

4. Wszystkie w/wym. dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione, w przypadku dokumentów składanych w kserokopii każda ze stron załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz opatrzona datą potwierdzenia.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej wg załącznika nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Sułoszowa Nr 71/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.

VI. Do ofert należy dołączyć

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru wraz z dokumentami określającymi sposób reprezentacji podmiotu.

2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Statut.

VII. Informacja o realizacji podobnych zadań

W roku 2018 na terenie Gminy Sułoszowa zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na wspieraniu osób w podeszłym wieku . 60+ , prowadzone jest przez Stowarzyszenie Klub Seniora ,, Pod Maczugą ,, w formie ośrodka wsparcia ,, Klub Senior+ ” .

VIII. Informacje dodatkowe

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami do Zarządzenia Wójta Gminy Sułoszowa Nr 71/2019 z dnia 2 grudnia 2019r. umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułoszowej oraz na stronie internetowej urzędu www.suloszowa.pl

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ