Odpady komunalne – informacje

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2021 r. 

Wójt Gminy Sułoszowa zawiadamia, iż dnia 7 czerwca 2021 r. Rada Gminy Sułoszowa  podjęła uchwałę nr XXXII/269/2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2021 r., poz. 3410) w  sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 lipca 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 PLN  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 56,00 PLN miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  Zwolnienie z opłaty  wynosi 7 zł/osoba/miesiąc.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.) oraz aktami prawa miejscowego każdy mieszkaniec gminy jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Powyższe nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec, których została wydana decyzja, w takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę należy uiszczać na indywidualne konto bankowe każdego właściciela nieruchomości:

  • w kasie Urzędu Gminy
  • przelewem na indywidualny rachunek bankowy
  • Od 1 lipca 2020 roku koszt opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi 25 złotych od osoby. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny opłata zostanie podwyższona do 50 złotych od osoby
  • Mieszkańcy, którzy posiadają kompostownik i zrezygnują z oddawania bioodpadów (brązowe worki), mogą otrzymać ulgę w opłacie za odpady komunalne poprzez obniżenie wysokości opłaty od osoby o kwotę 7,00 złotych miesięcznie.
  • Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem.


SEGREGUJĄC ODPADY CHRONISZ ŚRODOWISKO

Miejsca i terminy odbioru odpadów

1. Odbiór baterii i akumulatorów używanych w domowym sprzęcie RTV i AGD będzie realizowany poprzez odbiór tych odpadów z punktów zbiórki zlokalizowanych w:

1) Urzędzie Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139

3) Zespole Szkół Nr 1 w Sułoszowej, ul. Szkolna 9

4) Szkole Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej III; ul. Olkuska 316

5) Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej; Wola Kalinowska ul. Szkolna 12

6) Szkole Podstawowej w Wielmoży; ul. Szkolna 55

2. Odbiór odpadów leków przeterminowanych będzie realizowany poprzez odbiór tych odpadów z punktów zbiórki zlokalizowanym w aptece w Sułoszowej ul. Bankowa 2 .

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie następował z punktów zlokalizowanych przy nieruchomościach zamieszkałych dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem a zużytych opon raz w roku

4. Wykonawca może wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w dodatkowe pojemniki w tym w pojemnik na popiół,w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. Udostępnianie pojemników może nastąpić odpłatnie – zgodnie z cennikiem obowiązującym u Wykonawcy ;

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13września1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U.2020, poz.1439) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Informacja dotycząca Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Stacjonarny Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sułoszowa jest dostępny w Ujkowie Starym na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. ul.

Osadowa 1. Punkt przyjmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia

,i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe (tylko z nieruchomości zamieszkałych),

m) zużyte opony (tylko z nieruchomości zamieszkałych).

Odpady komunalne wymienione powyżej, przyjmowane będą nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach jego otwarcia za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w terminie do 3 dni po zaistnieniu nieprawidłowości, w następujący sposób:

– osobiście,

– telefonicznie,

– pisemnie na adres Urzędu Gminy Sułoszowa,

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . 

 Na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy mogą świadczyć firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej tj:

– Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

– ALBA MPO ul. Kluczewska 2 32-300 Olkusz

– WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH ul. Kosmowskiej 6 m94 42-224 Częstochowa

– A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10 41-800 Zabrze

– MIKI Recykling Sp. z o.o. ul. Nad Drwiną 33 30-841 Kraków

– ALBA MPGK Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2 41-300 Dąbrowa Górnicza

– REMONDIS Kraków Sp. z o.o. 30-740 Kraków ul. Półłanki 64

– MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI ul. Barska 12, 30-307 Kraków

– „EKOM” MACIEJCZYK SPÓLKA JAWNA 26-052 Nowiny ul. Zakładowa 29

-Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni A. Popek, J. Franek Spółka Jawna ul. Miedziana 3, 31-567 Kraków

Pełen zakres odbieranych przez wyżej wymienione firmy można znaleźć w rejestrze działalności regulowanej.

Zmieszane odpady komunalne w roku 2018 były oddawane do  instalacji:

-MBP Ujków Stary ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

Od początku roku 2018 zmieszane odpady komunalne zawożone są na instalację MBP Ujków Stary. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania znajdują się na Składowisku w Ujkowie Starym ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław.

Gmina Sułoszowa za rok 2018 osiągnęła następujące poziomy recyklingu:

– papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27 %

– innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

– ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 12 %

Stacjonarny Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Sułoszowa jest dostępny w Ujkowie Starym na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. ul. Osadowa 1.

Z terenu Gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbiera Zakład przetwórstwa ZSEIE BIOSYSTEM S.A.ul. Fabryczna 5 Bolęcin, 32-540 Bolecin podczas organizowanych zbiórek. Zużyty sprzęt można również oddawać do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1

SINOMA KRAKÓW
CENTRALA I ODDZIAŁ GŁÓWNY

Kraków, ul. Brzeska 2

Folia odpadowa, sznurek

tel.: 12 644 19 02
tel.: 12 640 80 15
tel.: 12 640 80 16

2

EKO-STAR

Mariana Domagały 1, 30-741 Kraków

opony

601 414 481

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ