Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych projektu: Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego Wokół Pieskowej Skały

wtorek, 05 czerwca 2012 15:48

Sułoszowa: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych projektu: Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego Wokół Pieskowej Skały
Numer ogłoszenia: 189490 – 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

ZOBACZ WYNIKI

logo1

Sułoszowa: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych projektu: Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego Wokół Pieskowej Skały
Numer ogłoszenia: 189490 – 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa, Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, 
tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych projektu: Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego Wokół Pieskowej Skały.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.: CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: opracowanie i wykonanie folderów promocyjnych oraz map z opisem trasy i jej atrakcji, CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa gadżetów, CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie strony internetowej promującej szlak /Wokół Pieskowej Skały wraz z jego atrakcjami. 1.a Foldery promocyjne oraz mapy zawierać będą zaznaczony szlak trasy łącznie z obiektami okołoturystycznymi oraz najciekawszymi obiektami architektonicznymi i przyrodniczymi zlokalizowanymi na trasie przejazdu. Wśród dodatkowych informacji umieszczone zostaną adresy okolicznych firm branży gastronomiczno-turystycznej (restauracje, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne) – Szczegółowe dane zwiera zał. nr 5 do SIWZ. 1.b Dostawa gadżetów tj.: 1. Opaski odblaskowe samozaciskowe – (1000 szt.), 2. Rękawy odblaskowe na rower – (1000 szt.), 3. Smycze z karabińczykiem – (1000 szt.), 4. Czapki z odblaskowym obszyciem – (500 szt.), 5. Bidony – (500 szt.): Powyższe rowerowe gadżety zawierać mają zestaw znaków graficznych: logo NSS, Województwa Małopolskiego, UE oraz nazwę: Jurajski Szlak Rowerowy /Wokół Pieskowej Skały/. 1.c Wykonanie strony internetowej promującej szlak /Wokół Pieskowej Skały/ – Strona stanowić będzie najbardziej adekwatny sposób promocji szlaku oraz pośrednio o gminie i regionie. Ma spełniać rolę informacyjno-edukacyjną pozwolić na kompleksowe zapoznanie potencjalnego turysty z możliwościami spędzenia wolnego czasu z wykorzystaniem przedmiotowej trasy rowerowej. Strona ma zawierać następujące komponenty: 1. interaktywną mapę gminy z zaznaczoną trasą szlaku oraz jej poszczególnych odcinków oraz umiejscowieniem istniejącej infrastruktury towarzyszącej, 2. zaznaczenie na trasie przejazdu obiektów o istotnym znaczeniu historyczno-kulturowym wraz z ich charakterystyką, 3. opis cech i specyfiki środowiska naturalnego, w tym walorów Ojcowskiego Parku Narodowego. Ponadto interaktywna mapa zawierać będzie zaznaczone punkty tzw. /Spotkania z przyrodą/ – miejsc szczególnie atrakcyjnych ze względu na formę mas skalnych lub istniejących gatunków fauny i flory, 4. informacje o możliwości dojazdu do Gminy Sułoszowa: dla turystów zmotoryzowanych (lokalna i regionalna mapa z zaznaczeniem tras dojazdowych), rozkłady jazdy publicznych i prywatnych przewoźników z najbliżej położonych miast Małopolski i Śląska, 5. mapę z przebiegiem okolicznych tras rowerowych oraz istniejącymi połączeniami, 6. informacje o ofercie gastronomicznej restauracji, zajazdów, gospód, etc. zlokalizowanych na terenie gminy i w jej pobliżu, 7. informacje o możliwości wynajęcia noclegów (gospodarstwa agroturystyczne, prywatne kwatery, Schronisko Młodzieżowe w Woli Kalinowskiej). W przyszłości planowane jest, przy współpracy okolicznych podmiotów branży turystycznej, uruchomienie internetowej platformy umożliwiającej potencjalnym turystom rezerwowanie pokojów noclegowych w trybie on-line, informacje o organizowanych lokalnych i regionalnych rajdach, imprezach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, koncertach. Administrowanie, w tym stałe aktualizowanie strony powierzone będzie nowozatrudnionemu pracownikowi Urzędu Gminy Sułoszowa. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 72.40.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie skonkretyzował opisu sposobu dokonywania oceny spełniania dla tego warunku w niniejszym postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie skonkretyzował opisu sposobu dokonywania oceny spełniania dla tego warunku w niniejszym postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie skonkretyzował opisu sposobu dokonywania oceny spełniania dla tego warunku w niniejszym postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie skonkretyzował opisu sposobu dokonywania oceny spełniania dla tego warunku w niniejszym postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie skonkretyzował opisu sposobu dokonywania oceny spełniania dla tego warunku w niniejszym postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 SIWZ można również odebrać w pok. nr 24 lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt: Przebudowa Jurajskiego Szlaku Rowerowego Wokół Pieskowej Skały w ramach którego jest realizowane niniejsze zadanie jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie i wykonanie folderów promocyjnych oraz map z opisem trasy i jej atrakcji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Foldery promocyjne oraz mapy zawierać będą zaznaczony szlak trasy łącznie z obiektami okołoturystycznymi oraz najciekawszymi obiektami architektonicznymi i przyrodniczymi zlokalizowanymi na trasie przejazdu. Wśród dodatkowych informacji umieszczone zostaną adresy okolicznych firm branży gastronomiczno-turystycznej (restauracje, zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne) – format min. A4 składany druk dwustronny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa gadżetów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa następujących gadżetów tj.: 1. Opaski odblaskowe samozaciskowe – 1000 szt., 2. Rękawy odblaskowe na rower – 1000 szt., 3. Smycze z karabińczykiem – 1000 szt., 4. Czapki z odblaskowym obszyciem – 500 szt., 5. Bidony – 500 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie strony internetowej promującej szlak Wokół Pieskowej Skały.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strona stanowić będzie najbardziej adekwatny sposób promocji szlaku oraz pośrednio o gminie i regionie. Ma spełniać rolę informacyjno-edukacyjną pozwolić na kompleksowe zapoznanie potencjalnego turysty z możliwościami spędzenia wolnego czasu z wykorzystaniem przedmiotowej trasy rowerowej. Strona ma zawierać następujące komponenty: 1. interaktywną mapę gminy z zaznaczoną trasą szlaku oraz jej poszczególnych odcinków oraz umiejscowieniem istniejącej infrastruktury towarzyszącej, 2. zaznaczenie na trasie przejazdu obiektów o istotnym znaczeniu historyczno-kulturowym wraz z ich charakterystyką, 3. opis cech i specyfiki środowiska naturalnego, w tym walorów Ojcowskiego Parku Narodowego. Ponadto interaktywna mapa zawierać będzie zaznaczone punkty tzw. Spotkania z przyrodą/ – miejsc szczególnie atrakcyjnych ze względu na formę mas skalnych lub istniejących gatunków fauny i flory, 4. informacje o możliwości dojazdu do Gminy Sułoszowa: dla turystów zmotoryzowanych (lokalna i regionalna mapa z zaznaczeniem tras dojazdowych), rozkłady jazdy publicznych i prywatnych przewoźników z najbliżej położonych miast Małopolski i Śląska, 5. mapę z przebiegiem okolicznych tras rowerowych oraz istniejącymi połączeniami, 6. informacje o ofercie gastronomicznej restauracji, zajazdów, gospód, etc. zlokalizowanych na terenie gminy i w jej pobliżu, 7. informacje o możliwości wynajęcia noclegów (gospodarstwa agroturystyczne, prywatne kwatery, Schronisko Młodzieżowe w Woli Kalinowskiej). W przyszłości planowane jest, przy współpracy okolicznych podmiotów branży turystycznej, uruchomienie internetowej platformy umożliwiającej potencjalnym turystom rezerwowanie pokojów noclegowych w trybie on-line, informacje o organizowanych lokalnych i regionalnych rajdach, imprezach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, koncertach. Administrowanie, w tym stałe aktualizowanie strony powierzone będzie pracownikowi Urzędu Gminy Sułoszowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.40.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ