Zakup, dostawa i wdrożenie serwera, skanera oraz oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów

Sułoszowa: Zakup, dostawa i wdrożenie serwera, skanera oraz oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów

Numer ogłoszenia: 178686 – 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

ZOBACZ WYNIKI


Sułoszowa: Zakup, dostawa i wdrożenie serwera, skanera oraz oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów
Numer ogłoszenia: 178686 – 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa, Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i wdrożenie serwera, skanera oraz oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia, jest wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy i wdrożenia serwera -1 sztuka, oprogramowania pn. Elektroniczny obieg dokumentów- 1 licencja (licencja nieograniczona – dedykowana dla Urzędu oraz Jednostek Podległych i Przedsiębiorstw Komercyjnych. Oznacza to iż Zamawiający będzie mógł używać systemu zarówno w ramach Urzędu jak i należących do Zamawiającego jednostek jak np. ZEAS, GOPS) oraz skanera – 1 sztuka. Sprzęt oraz oprogramowanie ma zostać dostarczone i wdrożone do Urzędu Gminy Sułoszowa w terminie do 25.06.2012 r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.20.00-6, 48.00.00.00-8, 30.21.61.10-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią zał. nr 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych z ostatnich 3 lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień dotyczących wdrożenia programu: Elektroniczny obieg dokumentów w minimum 3 jednostkach samorządu terytorialnego i poparty min. 3 referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykazane zamówienia muszą odpowiadać swoim zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. każde z wykazywanych zamówień polegało w szczególności na: dostawie, instalacji, wdrożeniu i uruchomieniu (tj. parametryzacji, konfiguracji, zasileniu danymi, przeszkoleniu użytkowników, przeprowadzeniu instruktaży przystanowiskowych) oraz świadczeniu opieki autorskiej i serwisowo-gwarancyjnej oferowanego przez Wykonawcę systemu – posiadającego łącznie 
   z minimum następujące obszary: I. elektroniczne zarządzania dokumentami (EZD) 
   II. platforma usług publicznych on-line (Cyfrowy Urząd) III. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Każde z wskazanych zamówień musiało obejmować dostawę 
   i wdrożenie oferowanego przez Wykonawcę systemu dla minimum 30 użytkowników, a wartość każdego ze zrealizowanych zamówień wynosiła nie mniej niż 50 000,00 zł brutto. W wykazie należy podać przedmiot, datę wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (zał. nr 4). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują co najmniej sześcioosobowym zespołem, w którym: a) co najmniej jedna osoba – Kierownik projektu – posiada: minimum 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów informatycznych wg metodyki Prince2 lub innej równoważnej, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty na stanowisku Kierownika Projektu w przynajmniej 3 zakończonych sukcesem (tj. odebranych przez Zamawiającego) projektach informatycznych polegających na wdrożeniu lub dostawie i wdrożeniu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu zawierającego obszary: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platforma Usług Publicznych on-line – Cyfrowy Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza o wartości każdego z zamówień co najmniej 35 000,00 zł brutto, przy czym każdy z projektów obejmował wdrożenie systemu dla co najmniej 30 użytkowników oraz posiada znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania projektami – potwierdzoną certyfikatem potwierdzającym posiadaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 lub innej równoważnej, co najmniej na poziomie wyższym niż podstawowy; b) co najmniej trzy osoby – Wdrożeniowiec – posiada: minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania i przeprowadzania szkoleń w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu zawierającego obszary: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platforma Usług Publicznych on-line – Cyfrowy Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty w przynajmniej 3 projektach informatycznych – zamówieniach polegających na wdrożeniu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu, przy czym każdy z projektów – zamówień obejmowało wdrożenie systemu dla co najmniej 30 użytkowników, a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto; c) co najmniej jedna osoba – Tester – posiada: minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie testowania w trakcie wdrażania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu zawierającego obszary: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platforma Usług Publicznych on-line – Cyfrowy Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty w przynajmniej 3 projektach informatycznych – zamówieniach polegających na wdrożeniu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu, przy czym każdy z projektów – zamówień obejmował wdrożenie systemu dla co najmniej 30 użytkowników, a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto oraz posiada znajomość najlepszych praktyk w zakresie testowania systemów informatycznych potwierdzoną certyfikatem potwierdzającym posiadaną wiedzę z zakresu testowania systemów informatycznych ISTQB na poziomie co najmniej podstawowym lub innym równoważnym; d) co najmniej jedna osoba – Administrator – posiada: minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania w trakcie wdrażania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz w okresie serwisowania oferowanego przez Wykonawcę systemu zawierającego obszary: Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami, Platforma Usług Publicznych on-line – Cyfrowy Urząd oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza, potwierdzone udziałem proponowanego specjalisty w przynajmniej 3 projektach informatycznych – zamówieniach polegających na wdrożeniu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oferowanego przez Wykonawcę systemu, przy czym każdy z projektów – zamówień obejmował wdrożenie systemu dla co najmniej 30 użytkowników, a wartość każdego z zamówień wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto; Wykonawcy obowiązani są umieścić w ofercie Wykaz Osób stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa SIWZ można również odebrać w pok. nr 27 lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:06.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ