Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców miejscowości Sułoszowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu

Tytuł projektu: „Poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców miejscowości Sułoszowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

Wartość projektu:3.983.640,19 PLN

Wartość dofinansowania:2.033.634,14 PLN (62,78% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: nrMRPO.07.01.00-12-122/10-00-XVI/115/FE/12z dnia 08 sierpnia 2012 roku w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1 Gospodarka wodno – ściekowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

Okres realizacji Projektu wynosi:

– Rozpoczęcie: 29.12.2009 r.

– Zakończenie: 31.12.2012 r.

Ogólna charakterystyka Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sułoszowa III.

Prace inwestycyjne obejmą budowę ciągów głównych i przyłączy kanalizacyjnych. Z uwagi na fakt, iż teren opada w kierunku przeciwnym do miejsca włączenia, konieczne jest wykonanie 4 przepompowni. Kanały ściekowe wybudowane zostaną po dwóch stronach drogi wojewódzkiej nr  następnie zostaną włączone do istniejącej kanalizacji. Finansowanie indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych zapewnione zostanie przez osoby fizyczne, które do sieci zostaną przyłączone. Gmina Sułoszowa posiada już w chwili obecnej pisemne deklaracje 1043 mieszkańców, wyrażających gotowość do przyłączenia do nowo wybudowanej sieci.

Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w miejscowości Wola Kalinowska, posiadającej odpowiednią rezerwę, umożliwiającą przyjęcie wszystkich ścieków z terenu objętego projektem Po rozbudowie, jej przepustowość wynosi 350 m3/dobę.

Realizacja przedsięwzięcia wymaga podjęcia następujących działań:

  1. Wykonanie prac inwestycyjnych, a w tym:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości  ( kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej),

– budowa 240 szt. przyłączy kanalizacyjnych do posesji.

  1. Przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród mieszkańców, obejmującej:

– zakup i dystrybucję materiałów edukacyjnych (ulotek, plakatów, książeczek edukacyjnych) – łącznie 1.750 szt.,

– szkolenia dla mieszkańców – 9 spotkań, w tym 5 dla dzieci.

  1. Działania promocyjne.

  2. Zakończenie i rozliczenie projektu.

Harmonogram przewiduje realizację projektu w okresie IV kwartał 2009 – I kwartał 2012.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące produkty:

– Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: .

Produkty przyczynią się do osiągnięcia rezultatów projektu:

– Wyposażenia terenów gminy Sułoszowa w sieć kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie 1.043 mieszkańców.

– Zwiększenia ilości ścieków, jakie poddane zostaną oczyszczeniu – 41.204,4 m3/rok.

– Redukcji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska wraz z nieoczyszczonymi ściekami o 72 tony: BZT5 – 21 ton, ChZT – 28 ton, Zaw. og. – 23 tony.

– Powstania nowego, stałego miejsca pracy – 1 szt.

Projekty dotyczące wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną wpływają bezpośrednio na atrakcyjność inwestycyjną, a przez to i atrakcyjność gospodarczą terenów, na których są realizowane. Uzbrojenie części obszaru gminy Sułoszowa w infrastrukturę wodnokanalizacyjną przyczyni się do stworzenia warunków umożliwiających rozwój przedsiębiorczości i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych. Jednakże najważniejszym rezultatem niniejszej inwestycji będzie poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarach objętych ochroną.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ