Dostawa zestawu do pielęgnacji boisk sztucznych w gminie Sułoszowa

Sułoszowa: Dostawa zestawu do pielęgnacji boisk sztucznych w gminie Sułoszowa Numer ogłoszenia: 411620 – 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zobacz wyniki Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa, Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29. Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu do pielęgnacji boisk sztucznych w gminie Sułoszowa. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: I. Jednostka napędowa – ciągnik jednoosiowy; przeznaczona do -pielęgnacji boisk z nawierzchnią sztuczną oraz prac komunalnych wyposażony w wałek odbioru mocy (WOM), umożliwiający pracę z osprzętem i maszynami aktywnymi (zamiatarkami, kosiarkami do trawy, itp.), wyposażony w zaczepy umożliwiające pracę z maszynami biernymi (pług, lemiesz do śniegu, przyczepy transportowe, itp.), wyposażony w mechanizm różnicowy kół, wyposażony przekładnie umożliwiającą dostosowanie odpowiedniej prędkości jazdy do wykonywanej czynności, możliwość regulacji kąta ustawienia kierownicy w płaszczyźnie poziomej, pionowej i bocznej (góra/dół, prawo/lewo); skrzynia biegów: min 5 biegów do przodu i 1 bieg do tyłu; silnik benzynowy o mocy minimalnej silnika: 5,5 KM współpracująca z: 1. Zamiatarką z pojemnikiem (przesiew granulatu) przeznaczoną do: usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni boisk, dróg, placów. Zamiatarka przystosowana do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, dwie prędkości obrotowe walca szczotki, możliwość zainstalowania szczotek o różnej gęstości i twardości, przystosowana do współpracy z dwoma rodzajami pojemników: przesiewającym granulat i zbierającym zanieczyszczenia; szerokość robocza min 120 cm. 2. Równiarką rotacyjną przeznaczoną do: wyrównywanie powierzchni boiska, rozbrylanie zbitego granulatu, prostowanie i oczyszczanie włókien nawierzchni z trawy sztucznej; szerokość robocza min 80 cm. 3. Broną aktywną przeznaczoną do: rozluźnianie i napowietrzanie zagęszczonego i ubitego granulatu, wydobywanie zanieczyszczeń wbitych w głąb trawy sztucznej, przywrócenie odpowiednich parametrów nawierzchni (miękkość, sprężystość); szerokość robocza min 120 cm z regulacją głębokości roboczej. 4. Szczotką wczesującą przeznaczoną do: wczesywanie i równomierne rozprowadzanie granulatu na powierzchni boiska z trawą sztuczną usuwanie zanieczyszczeń; szerokość robocza min 170 cm posiadająca element roboczy złożony z samopoziomujących się szczotek. 5. Rozrzutnikiem granulatu: przeznaczony do uzupełnienia warstwy granulatu na boisku sztucznym, rozsiewanie soli i piasku na chodnikach i parkingach w okresie zimy; szerokość robocza min 2-5 mb z regulacją ilości rozsiewu; pojemność pojemnika min. 100 l. 6. Nośnikiem narzędzi z siedziskiem dla operatora do obsługi obiektów sportowych, przystosowany do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, broną aktywną, szczotką wczesującą, rozrzutnikiem granulatu wyposażony lemiesz odśnieżający. II. Kosa spalinowa przeznaczona do zarówno do koszenia traw jak i chwastów o mocnych zdrewniałych łodygach, w której napęd z silnika przekazywany jest za pośrednictwem łożyskowanego, sztywnego wałka do przekładni kątowej. Kosa wyposażona w głowicę żyłkową i w ostrze 3 zębne o masie nie większej niż 7 kg i silniku min. 1,3 KM oraz niezbędny osprzęt jak: szelki, maska, itp. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy oraz kompletny, nie będzie pochodził z żadnych pokazów, także nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie będzie naruszał praw osób trzecich oraz będzie spełniał wymogi prawa polskiego i europejskiego. Wykonawca dostarczy dokumenty sporządzone w języku polskim: Dokumentacje techniczną, Instrukcje obsługi i napraw, Karty gwarancyjne, Wyciąg ze świadectwa homologacji. Zamawiający wymaga, by wykonawca dostarczył kompletny przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez zamawiającego tj. kompleksu sportowego ORLIK w Sułoszowej na koszt własny. Przeszkolenie przez Wykonawcę osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji ww. maszyn i urządzeń. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 16.12.00.00-2, 16.13.00.00-5, 16.31.11.00-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru ofert w opisanym niżej zakresie: a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, d) zmiana umowy jest również dopuszczalna, jeżeli wynika ze względu na wyjątkową sytuację, nie zawinioną przez żadną ze stron i której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa SIWZ można również odebrać w pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ