Informacja na temat rekrutacji do Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych odbywa się na podstawie art. 133 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

  1. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 50 punktów;

  2. wielodzietność rodziny kandydata – 10 punktów;

Wymagane: oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat.

  1. kandydat objęty kształceniem specjalnym – 10 punktów;

Wymagane: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistyczne

  1. niepełnosprawność w rodzinie kandydata – 10 punktów.

Wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa, określone są w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 10/2017 Wójta Gminy Sułoszowa.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ