Informacja na temat rekrutacji do Przedszkola

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego odbywa się na podstawie art. 131 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Sułoszowa jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

 1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się przedszkole – 90 pkt.

 2. Dziecko 5 letnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się przedszkole – 70 pkt.

 3. Dziecko obydwojga rodziców pracujących zawodowo/studiujących w trybie dziennym – 60 pkt.;

Wymagane:

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

 • zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

 • aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

 • zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników

 1. Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola, przekraczającej powyżej 8 godzin dziennie – 30 pkt.

Wymagane: złożenie przez rodzica oświadczenia o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie.

 1. Dziecko wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację materialną-rodzina korzysta z pomocy GOPS w trybie art. 7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 30 pkt.

Wymagane: zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem z art. 7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

 1. Dziecko mające rodzeństwo w przedszkolu – 30 pkt.;

§ 3

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których Gmina Sułoszowa jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

 1. Dziecko objęte obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się oddział przedszkolny – 90 pkt.

 2. Dziecko 5 letnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej na terenie, której znajduje się oddział przedszkolny – 70 pkt.

 3. Dziecko obydwojga rodziców pracujących zawodowo/studiujących w trybie dziennym – 60 pkt.;

Wymagane:

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

 • zaświadczenie szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;

 • aktualny wydruk (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

 • zaświadczenie wydane przez KRUS, potwierdzające, że w okresie składania wniosku rekrutacyjnego podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników

 1. Dziecko wychowujące się w rodzinie mającej trudną sytuację materialną – rodzina korzysta z pomocy GOPS w trybie art. 7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. – 30 pkt.

Wymagane: zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem z art. 7 i 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

 1. Dziecko mające rodzeństwo w tej samej szkole – 30 pkt.;

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 10/2017 Wójta Gminy Sułoszowa.

 

 

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ