Dostępny Urząd

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Sułoszowa
Mariola Sołtysik-Czarnota

12 389 60 28 wew. 23


Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy – bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego – ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji Urzędu)
lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczenia usług przez Urząd) o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 Ustawy.

Wniosek powinien zawierać:

1. dane kontaktowe Wnioskodawcy

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym
lub informacyjno-komunikacyjnym

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin
ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa lub

drogą elektroniczną na adres:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. 2020 r.  poz. 1062)

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ