Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 17 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 100  / 2021 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia  17 grudnia  2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sułoszowa na lata 2021-20257

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.  1372 ze zm. ) oraz art. 16 b ust.1, art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej  (t.j. z 2020r poz 1876 ze zm.)  uchwały Nr XXXVI-303-2018  Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 marca 2018r. w sprawie  przyjęcia  Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułoszowa  zarządzam, co następuje:

§1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027

§2

Celem konsultacji jest umożliwienie zgłoszenia uwag i opinii do Gminnej  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027.

§3

Konsultacje społeczne  odbędą się w terminie od  17 do 24  grudnia 2021 roku i obejmują obszar Gminy Sułoszowa.

§4

Konsultacje prowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji (e-mail, list).

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie mieszkańcom tekstu strategii  na stronie internetowej gminy www.suloszowa.pl i BIP-ie w zakładce „Konsultacje projektów – Programy i projekty”,   oraz stworzenie możliwości wyrażenia pisemnej opinii tj. zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do strategii w określonym terminie (e-mail, list).

Uwagi i opinie należy wnosić w oparciu     o projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa  na lata 2021-2027  na „Formularzu opinii i uwag do projektu” w następujący sposób:

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Sułoszowej, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa),

–  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gops@suloszowa.pl

–  osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sułoszowej, ul. Krakowska 139.

§5

Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na:

a)     tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułoszowa,

b)     stronie internetowej gminy,

c)     Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ