Zapytanie ofertowe – Odbiór i utylizacja osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej gm. Sułoszowa – 2020-05-19

Sułoszowa, dnia 19.05.2020 r.

GK.271.WR.4.2020

WÓJT GMINY

w Sułoszowej

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Odbiór i utylizacja osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej gm. Sułoszowa

 1. Zamawiający: Gmina Sułoszowa

32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139

telefon: 123896028; Faks: 123896028 w. 29

Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl

korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: ;

NIP Gminy 677-10-37-576; REGON Gminy 351555520

Godziny urzędowania: poniedziałek 915– 1715

wtorek – piątek 730 – 1530

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych (kod 19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków Wola Kalinowska przy ul. Prądnickiej 23
w gminie Sułoszowa ilości ok. 500 ton rocznie. Wywożenie osadów na bieżąco po napełnieniu kontenera o pojemności 11 m3. Gmina dysponuje jednym kontenerem o pojemności 11 m3.

Dopuszcza się możliwość odbioru osadu wg możliwości odbiorczych i transportowych wykonawcy po wcześniejszym dostosowaniu sposobu załadunku na koszt odbiorcy osadu.

W ofercie należy podać:

 1. cenę za wywóz i utylizację jednej tony osadu.

 2. Miejsce wywozu i sposób zagospodarowania/unieszkodliwiania – wg propozycji wykonawcy.

Odbiór i wywóz osadów winien być realizowany środkami technicznymi i na koszt wykonawcy.

Stopień uwodnienia osadów – ok. 18,2% s.m. Osady są mechanicznie odwodnione wirówką, nie są przefermentowane. Obecnie osady ściekowe zbierane są w kontenerze dostosowanym do transportu przez samochody specjalistyczne – hakowce. Zamawiający zaznacza, że nie będzie ponosił żadnych kosztów dodatkowych poza kosztami ustalonymi w przetargu. Zagospodarowanie / unieszkodliwianie osadów musi być zgodne z zasadami zawartymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 poz. 819).

Cenę oferty stanowi stawka za odbiór i transport wraz z unieszkodliwieniem 1 tony mechanicznie odwodnionych osadów ściekowych. Należy podać cenę brutto w złotych polskich (PLN) z wyodrębnieniem podatku VAT, na Formularzu ofertowym zamieszczonym w dokumentach niniejszego zapytania Zamawiającego.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Odbiór i utylizacja osadów ściekowych
  o kodzie 19 08 05
  .

 3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

 5. Ma obejmować całość zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji umowy: 30.06.2021 r.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  CENA – 100%

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

 2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność
  z oryginałem,

 3. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
  w formie spółki cywilnej,

 4. Dodatkowe dokumenty które należy złożyć z ofertą:

 • aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów,

 • aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

W przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach Wykonawca dołączy:

 • oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania gruntem o odpowiedniej powierzchni, na którym osady mają być wykorzystywane,

 • oświadczenie, że grunty na jakich zamierza prowadzić odzysk osadów nie są objęte zakazem zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz spełniają wymagania określone w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 06 lutego 2015. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,

 • oświadczenie, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5 ustawy o odpadach, że na przedmiotowych gruntach będą stosowane wyłącznie osady z oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej

 • oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust 1 ustawy o odpadach, osady ściekowe po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową będą niezwłocznie zmieszane z gruntem

 • zaakceptowany wzór umowy

 • Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub podmiotów występujących wspólnie.

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2020 r. do godziny 1200
w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; Sułoszowa ul. Krakowska 139.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 02.06.2020 r.. o godzinie 1210
w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 24.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24.

fax 123896028 w. 29 e-mail

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 2.

Załączniki:

 1. druk propozycji cenowej,

 2. Istotne postanowienia umowy.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ