Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – tj. działki nr 613/5 z częścią przyległych działek nr 612

Sułoszowa, 17.11.2021r.

GK.271.2.2022_AC

Zaproszenie do składania ofert

 

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139br> 32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

 1. Przedmiot zamówienia:

Zadanie I – wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – tj. działki nr 613/5 z częścią przyległych działek nr 612  (na odcinku ok. 70 m) – zgodnie z załącznikiem nr 1.

                     Przedmiotowe działki położone są w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa II, przy ulicy Olkuskiej.

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 12 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

2. Sposób obliczania ceny:

Należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

  • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
  • okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,
  • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
  • uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • powinna być złożona w języku polskim,
  • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres:

Termin składania ofert: do 02.02.2022r. do godz. 10.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z

8. Panią Angeliką Chmiest-Ćwik pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem:

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sułoszowa, dn. 17.01.2022r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ