Zaproszenie do składania ofert – 2020-07-22

Sułoszowa, dnia 22.07.2020r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający:

Gmina Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
tel./fax.: 123896028 wew. fax 29
e-mail 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

1. Przedmiot zamówienia:

Zadanie I – wykonanie ustalenia przebiegu granic działki drogowej nr 290 (KM 3-13, ul. Doliny Zachwytu) położonej w obrębie ewidencyjnym Wielmoża, Gmina Sułoszowa. Zlecenie obejmuje wykonanie ustalenie przebiegu granicy na odcinku od działki drogowej nr 289 (KM 3-11) w kierunku wschodnim do działki nr 64/3 (ok. 550m, zgodnie z załącznikiem graficznym).

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 9 – m-cy od daty podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

2. Sposób obliczania ceny:

Należy podać cenę za zrealizowanie poszczególnych zadań zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto.

Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

3. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

okres związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert,

czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,

zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

powinna być złożona w języku polskim,

inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca

6. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu pok. Nr 25 lub drogą mailową na adres: 

Termin składania ofert: do 06.08.2020r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Sułoszowej).

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z P. Grzegorzem Żurkiem, pod numerem tel.: 12 3896028 wew. 22 lub e-mailem: 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Sułoszowa, dn. 22.07.2020r.

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ