Wybory Parlamentarne 2023

Kto może głosować?

Udział w głosowaniu może wziąć obywatel polski, który:

 1. w dniu wyborów kończy 18 lat,
 2. nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu,
 3. nie jest ubezwłasnowolniony,
 4. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosować może:

Wyborca ujęty spisie wyborców sporządzanym dla stałego obwodu głosowania, tj.:

 1. zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Sułoszowa,
 2. stale zamieszkujący na terenie Gminy Sułoszowa, na własny wniosek ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,
 3. nigdzie niezamieszkały, stale przebywający na terenie Gminy Sułoszowa, ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Sułoszowa.

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?

Wyborcy:

 1. stale zamieszkujący na terenie Gminy Sułoszowa, ale niezameldowani na pobyt stały,
 2. nigdzie nie zamieszkali,
 3. zamieszkali na terenie Gminy Sułoszowa pod innym adresem niż adres zameldowania

mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Wówczas, podobnie jak mieszkańcy zameldowani na pobyt stały, zostaną ujęci w stałym obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkiwania i będą mogli brać udział w każdych wyborach.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające stałe zamieszkiwanie w miejscu ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Sułoszowa, pokój nr 15 w godzinach od 7.40 do 15.30.

 

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca który:

 1. czasowo przebywa poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
 2. czasowo przebywa poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
 3. nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Co powinien zawierać wniosek?

 1. nazwisko i imię (imiona) wyborcy,
 2. obywatelstwo,
 3. numer PESEL wyborcy,
 4. adres przebywania w dniu wyborów.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r. do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów:

 1. na piśmie z własnoręcznym podpisem,
 2. elektronicznie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl

Wnioski o zmianę miejsca głosowania przyjmowane będą przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Sułoszowa, pokój nr 15 w godzinach od 7.40 do 15.30.

UWAGA! Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Gminie Sułoszowa, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Gminy Sułoszowa, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z dowolnego urzędu miasta lub gminy i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.

W jakim terminie i gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przez Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 15 w godzinach od 7.40 do 15.30

UWAGA! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ