WÓJT    GMINY   SUŁOSZOWA OGŁASZA  DRUGI  NABÓR    NA   WOLNE    STANOWISKO URZĘDNICZE : Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2021

     Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 4 lutego 2021 r.

 

 

WÓJT    GMINY   SUŁOSZOWA

OGŁASZA  DRUGI  NABÓR    NA   WOLNE    STANOWISKO

URZĘDNICZE       

      

Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

w Urzędzie Gminy w Sułoszowej w Referacie Organizacyjnym na stanowisko: Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nazwa i adres jednostki:                                                                                                                       Urząd Gminy Sułoszowa                                                                                                                                 ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

 • Wymagania niezbędne.

1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja publiczna, administracja, zarządzanie kryzysowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

2.   Co najmniej 1 rok stażu pracy w strukturach administracji publicznej – samorządowej lub rządowej (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi).

Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a)   jest obywatelem polskim,

b)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                        z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

3.  Znajomość przepisów:

–   ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,       

–   ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

–   ustawy o samorządzie gminnym,

–   ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

–   ustawy o ochronie informacji niejawnych,

–   ustawy o ochronie danych osobowych,

–   ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

4.  Umiejętność obsługi komputera, znajomość  Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

 

 • Wymagania dodatkowe podlegające ocenie.

 

1. Znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych,  Instrukcji kancelaryjnej oraz znajomość struktur organizacyjnych administracji publicznej. Mile widziana znajomość ustawy o dowodach osobistych.

3.                                   Prawo jazdy kat. B.

4.  Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia.

5.  Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

6. Dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 

 • W zakresie obrony cywilnej:

1.  Prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi ustawami.

2.  Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

3.  Organizowanie służby stałego dyżuru dla potrzeb zarządzania  kryzysowego.

4.  Planowanie i organizowanie akcji kurierskiej i mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych.

5.  Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

6.  Prowadzenie postępowania reklamacyjnego z urzędu i na wniosek.

7.  Planowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrola przedsięwzięć obrony cywilnej    

 realizowanych przez instytucje, podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy.

8.  Przygotowywanie i zapewnianie prawidłowego działania elementów systemu 

 wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.

9. Opracowywanie i aktualizacja planów OC i zarządzania kryzysowego Gminy, nadzór nad

opracowaniem planów przez instytucje gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, na

których ciąży taki obowiązek.

10. Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i gotowości cywilnej dla instytucji,                       podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na terenie Gminy.

11. Kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań.

12. Planowanie i realizacja zapotrzebowania w sprzęt i środki, a także zapewnienie 

odpowiednich  warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz     środków  obrony cywilnej.

13. Planowanie i realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem ujęć wody w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz zabezpieczenia dostaw wody dla ludności na cele obronne.

14. Planowanie i realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem w ukryciu ludności na terenie Gminy Sułoszowa.

15. Organizowanie szkoleń ludności w zakresie obronnym i powszechnej samoobrony.

16. Planowanie i realizacja zadań związanych z podwyższeniem gotowości obronnej.

17. Planowanie realizacji zestawów zadań obronnych dotyczących osiągania gotowości obronnej dla poszczególnych jednostek organizacyjny.

 

2.  W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 • Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie.
 • Udostępnianie lub wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami “zastrzeżone” osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
 • Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.
 • Kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych.
 • Wykonywanie poleceń pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

            3. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1)  Prowadzenie dokumentacji związanej z:

 • przeglądem i ubezpieczeniem samochodów i sprzętu przeciwpożarowego,
 • zakupem sprzętu przeciwpożarowego,

c) rozliczaniem kierowców w zakresie  kart drogowych do wykonywania czynności związanych z obsługą  przeciwpożarową,

d) przychodem i rozchodem paliwa,

e) rozliczanie umów z konserwatorami  OSP pojazdów, rozliczania  czasu pracy kierowców, rozliczania zużycia paliwa, ubezpieczania pojazdów dotyczące stanowiska: kierowcy – konserwatora sprzętu pożarniczego,

f) współpraca z Komendantem Gminnym OSP. Prowadzenie innych spraw związanych                   z  działalnością OSP,

g)  obsługa funduszu sołeckiego (planowanie, realizacja, sprawozdawczość).

4. W zakresie organizacji zgromadzeń i imprez masowych na terenie Gminy.

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na zgromadzenie                                         i przeprowadzanie imprez masowych na terenie Gminy.     

5. W zakresie ochrony powietrza:

Koordynacja programu „Czyste powietrze”.

  

IV.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1.  W budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 (budynek  urzędu, istnieje  podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy).

2.  Praca w wymiarze 1 etatu, 40 godz. tygodniowo, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

3.  Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu a także innymi urzędami                        i instytucjami.

4.  Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.

5.  Sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

6.  Planowany okres zatrudnienia – od 1 marca 2021 r.

V.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu styczniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Urzędzie Gminy                     w Sułoszowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %.

  VI.     Wymagane dokumenty.

 

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe *,                            (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  praw publicznych,*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.              o pracownikach samorządowych).
 • oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwanego dalej RODO*

 * druki do pobrania na stronie.

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane                                                   i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.
do godz. 17.00 
na adres:  Urząd Gminy Sułoszowa, Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy).

W zaklejonych kopertach z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze                  w Urzędzie Gminy w  Sułoszowej – Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej www.suloszowa.pl                     i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy w Sułoszowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa lub pod numerem                    tel. 12 3896028 wew.15

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Sułoszowa, 04.02.2021 r.  

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ