Sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 25 września 2020 r.

Sułoszowa, 11.09.2020 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 9 00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Interpelacje radnych.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego z budżetu Gminy Sułoszowa na lata 2021, 2022 i 2023.
 • Uchwała w sprawie nabycia przez Gminę Sułoszowa na własność w drodze darowizny działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 130/1 pow. 0,0030 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Kalinowska Gmina Sułoszowa.
 • Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii i sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.,
 • Omówienie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej.
 • Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy darowizny Rep. A. nr 14148/2019 oraz nabycia przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 486/2 o pow. 0,0110 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Kalinowska Gmina Sułoszowa.
 • Zmiany budżetowe.
 • Zmiana WPF.
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ