Raport o stanie Gminy Sułoszowa za 2022 r.

Podstawa prawna: art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

Informacje ogólne

Gmina Sułoszowa to gmina wiejska składająca się z trzech wsi: Sułoszowa, Wielmoża i Wola Kalinowska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Gmina stanowi 4,3% powierzchni powiatu, zamieszkuje ją 2,1% ludności powiatu. Gmina Sułoszowa ma 53,4 km² powierzchni. Gęstość zaludnienia to 107 osób/km².

Demografia

Gmina Sułoszowa ma 5705 (stan na 31.12.2022 r.) mieszkańców, z czego 50,1 % stanowią kobiety, a 49,9 % mężczyźni. W Gminie Sułoszowa zarejestrowano w 2022 r. 27 małżeństw (w 2021 r. liczba ta wynosiła 21 małżeństw).

W 2022 r. urodziło się 53 dzieci oraz zameldowały się 24 osoby (razem przybyło 77, jednak w tym samym czasie zmarło 58 osób, a wymeldowało się poza teren gminy 36 osób czyli łącznie 94 osoby więc bilans wynosi -17 osób. Dla porównania w 2021 r: urodziło się 56 dzieci i zameldowało się 26 osób, natomiast zmarły 74 osoby, a wymeldowało się 61 osób. Widoczny jest trend zmniejszającej się populacji Gminy Sułoszowa.

Oświata

W gminie funkcjonują 4 szkoły podstawowe w tym trzy z oddziałami zerowymi, dwa przedszkola samorządowe, jeden klub dziecięcy

Na 30 września 2022 r. uczęszczało:

 1. do przedszkoli – 262 dzieci (249 dzieci w 2021 r.)
 2. do szkół podstawowych – 487 uczniów (494 uczniów w 2021 r.).
 3. do klubu dziecięcego- 15 dzieci

Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,95 dzieci w wieku przedszkolnym.

Na 1 oddział przypada w szkołach podstawowych – 14,76 uczniów (w 2021 r. 14,97 uczniów.).

Infrastruktura drogowa

Podstawowa oś komunikacyjna gminy przebiega w kierunku wschód – zachód, łącząc gminę z Olkuszem i Skałą, położona jest w bliskiej odległości od trasy międzyregionalnych powiązań szybkiego ruchu.

Podstawowy układ drogowy gminy stanowią drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne o łącznej długości 105,53 km. Do dróg wojewódzkich w gminie należą: 773 i 794 o długości 22 km. Układ tworzą również drogi powiatowe o łącznej długości 16,3 km. Natomiast układ uzupełniający to drogi gminne o długości 67,2 km. W tym o nawierzchni asfaltowej – 5221 km, tłuczniowej – 13,82 km oraz gruntowej – 2,185 km.

W 2022 roku:

 1. uporządkowanie terenu wokół ronda ul. Skalna na kwotę 180 tys. PLN,
 2. przebudowano 1,036 km dróg gminnych na kwotę 4.088,0 tys. PLN,
 3. wyremontowano 2,419 km dróg gminnych na kwotę 970,0 tys. PLN.

Remonty dróg gminnych:

 1. Remont drogi gminnej 601327K w km od 0+000,00 do km 0+806,75 w miejscowości Sułoszowa – 377.721,62 PLN
 2. Remont drogi gminnej 601325K w km od 0+000,00 do km 1+206 (sięgacz w km 0+000,00 do km 0+159,15) w miejscowości Sułoszowa – 397.808,63 PLN
 3. Budowa drogi dojazdowej do pól tzw. “Dworska” o długości 493 m w miejscowości Sułoszowa- 606.210,91 PLN,
 4. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 601003K (ul. Szkolna) od km 0+007,15 do km 0+550,27 w miejscowości Wola Kalinowska – 3.084.999,99 PLN/

Infrastruktura sanitarna – wodociąg

Zasoby Gminy zaspokajają z nadwyżką jej potrzeby, ale konieczne jest wyrównywanie poziomu dostępności na całym obszarze przy pomocy środków technicznych.

Długość sieci wodociągowej w gminie wynosiła na koniec 2022 r. – 94,1 km.

Na terenie Gminy z wodociągów gminnych korzysta 1552 gospodarstw co stanowi 99% całej liczby gospodarstw.

W okresie minionego roku wyprodukowano 252 634 m3 wody.

Infrastruktura sanitarna – kanalizacja

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosiła na koniec 2022 r. – 91,46 km

 1. na koniec 2022 r. ilość gospodarstw przyłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosiła – 1320 co stanowi 84,18 % gospodarstw.
 2. w gminie funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m3 na dobę.
 3. W okresie minionego roku oczyszczono 115 329 m3 ścieków,
 4. Gminna oczyszczalnia ścieków w Woli Kalinowskiej obsługuje 4700 osób.
 5. Zainwentaryzowanych jest 11 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka

Liczba podmiotów gospodarczych wynosiła:

 1. wg stanu na 1 stycznia 2022 r. – 276
 2. wg stanu na 31 grudnia 2022 r. – 272

W ciągu roku 2022 zarejestrowało się 11 nowych podmiotów a wyrejestrowało 15.
Odnotowano spadek o 4 podmioty. Dominują podmioty małe, jednoosobowe.

Gospodarka odpadami

Odpady z terenu Gminy zbierane są selektywnie w gospodarstwach domowych i gromadzone
w pojemnikach oraz specjalnie oznakowanych workach i systematycznie zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z. o.o.

Ilość złożonych deklaracji na koniec 2022 r. wynosiła 233 (nowe deklaracje, zmiany deklaracji).

Ilość odebranych odpadów od mieszkańców w 2022 roku w stosunku do roku 2021 przedstawiają się następująco:

Rodzaj odpadówRok 2021Rok 2022
Zmieszane odpady komunalne:800,14 Mg796,50 Mg
Szkło124,40 Mg110,12 Mg
Zmieszane odpady opakowaniowe( plastik)120,18 Mg117,56 Mg
papier21,62 Mg30,65 Mg
odpady wielkogabarytowe76,7 Mg53,74 Mg
opony18,46 Mg18,00 Mg
elektroodpady15,7 Mg8,34 Mg
leki0,13 Mg0,09 Mg
gruz budowlany0 Mg0,96 Mg

Łącznie zebrano 1135,96 Mg co stanowi 209 kg na mieszkańca gminy.
W 2021 r. zebrano 1177,33 Mg (tony) czyli o 41,37 Mg (ton) więcej odpadów co dało w przeliczeniu na mieszkańca 215 kg.

Informacje finansowe

INFORMACJE FINANSOWE
A.STAN FINANSÓW GMINY NA KONIEC 2022 R.
1.Nadwyżka budżetowa i wolne środki z lat ubiegłych na początek 2022 r.10 598 246,62
2.Wynik wykonania budżetu za 2022 r. (nadwyżka)1 437 938,46
3.Narastająco nadwyżka i wolne środki wraz z wynikiem roku 202212 036 185,08
B.WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2022
1.Dochody ogółem45 437 398,24
a.Dochody bieżące37 139 677,22
b.Dochody majątkowe8 297 721,02
2.Wydatki ogółem43 999 459,78
a.Wydatki bieżące31 107 593,23
b.Wydatki majątkowe12 891 866,55
3.Wynik za rok 2022 (nadwyżka budżetu)1 437 938,46
4.Nadwyżka operacyjna6 032 083,99
C.WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Kierunki działań w zakresie zrealizowanych wydatków majątkowych:
1.Infrastruktura sanitarna wsi48 757,92
2.Drogi dojazdowe do pól657 124,24
3.Dotacja na inwestycje drogowe przekazane dla Powiatu Krakowskiego22 398,30
4.Wydatki majątkowe na drogi gminne3 284 143,86
5.Budowa drogi wewnętrznej146 876,30
6.Gospodarka gruntami i nieruchomościami4 577,48
7.Elektroniczna administracja i zdalne odczyty1 727 649,41
8.Ochotnicze straże pożarne205 382,05
9.Wydatki majątkowe na obiektach oświatowych245 793,39
10.Wydatki majątkowe w zakresie ochrony zdrowia29 665,00
11.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu12 000,00
12.Rewitalizacja przestrzeni publicznej2 062 019,15
13.Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej4 445 479,45
Razem zrealizowane wydatki majątkowe za rok 2022:12 891 866,55
D.Zadłużenie Gminy
1.Stan zadłużenia Gminy na początek 2022 r.0,00
2.Zaciągnięte zobowiązania dłużne w trakcie 2022 r.0,00
3.Spłata długu w roku 2022 r.0,00
4.Stan zadłużenia na koniec 2022 r.0,00
5.Planowane zadłużenie na lata następne0,00

Realizacja budżetu obywatelskiego

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia się następująco:

Lp.sołectwoOpis zadaniaKwota wydatków bieżącychKwota wydatków majątkowych
1.Sułoszowa IRemont budynku Remizy OSP Sułoszowa I i remont sprzętu przeciwpożarowego OSP Sułoszowa IZakup agregatu prądotwórczego dla SP ZOZ w SułoszowejRemont drogi ul. Zielone Wzgórze47 271,82           596,00        7 000,00
2.Sułoszowa IIZakup agregatu prądotwórczego dla SP ZOZ w SułoszowaZakup wyposażenia dla SP nr 1 w SułoszowejBudowa altanki przy Szkole Podstawowej nr 2Remont pomieszczeń gospodarczych na potrzeby szkoleniowo-operacyjne w remizie OSP Sułoszowa II    15 000,00         18 059,907 000,00       15 000,00
3.Sułoszowa IIIWyposażenie zaplecza socjalnego w Remizie OSP Sułoszowa IIIBudowa altanki przy Szkole Podstawowej nr 2Zakup agregatu prądotwórczego dla SP ZOZ w Sułoszowej31 781,21            16 278,69     4 055,00
4.WielmożaModernizacja elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wielmoża 55 059,90
5.Wola KalinowskaZakup agregatu prądotwórczego dla SP ZOZ w SułoszowejRemont remizy OSP Wola Kalinowska      42 644,663 000,00
  Razem155353,59107 393,59
  Ogółem262 747,18

Informacja o stanie mienia komunalnego

W zasobie komunalnym gminy pozostają następujące składniki:

Stan mienia na 31.12.2022 rokJ. m.IlośćSposób zagospodarowaniaUwagi
Położenie (obręb)Określenie przeznaczeniaw czyjej dyspozycji
Sułoszowa Idz. zab.Ha0,1320budynek – strażnica OSPwe władaniu OSP Sułoszowa I
dz. zab.   dz. zab.Ha   Ha0,2971   0,0948budynek Urzędu Gminy   budynek starego Ośrodka Zdrowia 
dz. zab.Ha0,1330budynek i garaż tzw. Biały domek)lokal socjalny
dz. niezab.Ha0,3767w dyspozycji Gminydziałka częściowo zajęta pod drogę
dz. zab.Ha0,0266budynek sklepu SRH ”Promyk”grunt w użytkowaniu wieczystym
dz. usługowa dz. zab.Ha Ha0,0300 0,1945w dyspozycji Gminy budynek Ośrodka Zdrowiawe władaniu SPZOZ
dz. zab.Ha0,1060budynek Banku Spółdzielczegogrunt w użytkowaniu wieczystym Banku  Spółdzielczego
dz. zab.Ha0,1465w dyspozycji Gminygrunt częściowo wydzierżawiony
dz. zab.Ha2,8703budynek Szkoły Podst. Nr 1 budynek Przedszkola, boisko, parking, budynek Centrum Kultury 
nieużytkiHa1,4364w dyspozycji Gminydziałka pod Gotkowicami oraz działki  wzdłuż dróg gminnych i wojewódzkiej.
dz. rolne i leśne   dz. zabudowaneHa   Ha18,2079   1,6955w dyspozycji Gminy   w dyspozycji Gminygrunt rolny wydzierżawiony, oraz grunty  zalesione ( tzw. Paskowe Doły)   boisko wielofunkcyjne
drogi gminne oraz działki na poszerzenie drógHa14,9535w dyspozycji Gminy 
Sułoszowa IIdz. zab.   dz. zab.   dz. zab.Ha   Ha   Ha  0,4764   0.1182   0,0986budynki administracyjne i magazyny oraz urządzenia techniczne SRH „Promyk”   budynek „Starej Gminy „ obecnie Balice Projekt sp. Z o.o stacja CPNgrunt w użytkowaniu wieczystym   grunt w użytkowaniu wieczystym   grunt w użytkowaniu wieczystym
dz. zab.Ha0,1152budynek – strażnica OSPwe władaniu OSP Sułoszowa II
dz. zab.   dz. zab.Ha   Ha0,0242   0,1520budynek byłej zlewni OSM Skała w dyspozycji Gminygrunt w użytkowaniu wieczystym urządzona droga asfaltowa z chodnikiem i poboczem oraz działka pod parking przy OSP.
dz. zab. dz. zab.Ha0,0510 0,0522Pomnik Wdzięczności budynek Aptekilokal użyt. w budynku oddany w najem
dz. zab.Ha0,1310budynek Przepompowni 
dz. niezab.Ha1,4673w dyspozycji Gminy 
drogi gminne oraz działki pod budowę drogiHa6,7803w dyspozycji Gminy 
Sułoszowa IIIdz. zab.Ha0,0759budynek – strażnica OSPwe władaniu OSP Sułoszowa III
dz. niezab.Ha0,0735w dyspozycji Gminygrunt w użytkowaniu wieczystym
dz. usługowaHa0,0140studnia – w dyspozycji Gminy 
dz. usługowaHa1,2795baza byłego Kółka Rolniczegogrunt w użytkowaniu wieczystym
dz. zab.Ha0,5016budynek Szkoły Podst. Nr 2, sala gimnastycznaprzekazane w trwały zarząd
dz. zab.   dz. niezab.   dz. rolna   dz. niezab.Ha   Ha   Ha   Ha0,2771   0,1640   0,0590   0,1520boisko przy Szkole Podst. Nr 2 w dyspozycji Gminy   w dyspozycji Gminy   w dyspozycji Gminyprzekazane w trwały zarząd   grunt przeznaczony pod rów melioracyjny  
drogi gminne oraz działki pod budowę drogiHa5,5277w dyspozycji Gminy 
Wielmożadz. zab.     dz. zab.   dz. zab.Ha     Ha   Ha1,9131     0,0808   0,0583budynek Szkoły Podstawowej oraz boisko budynek – filia Centrum Kultury studnia i przepompownia 
dz. zab.Ha0,3124budynki INOX-Tech. s.cgrunt oddany w użytkowanie wieczyste
dz. zab. dz. niezab.Ha0,0900 0,0176budynek pompowni droga do budynku pompowni 
dz. zab.Ha0,4446budynek – strażnica OSPwe władaniu OSP Wielmoża
dz. zab.Ha0,1420studnia i zbiornik – w dyspozycji Gminy 
dz. niezab.Ha1,2255w dyspozycji Gminydziałki budowlane na kol. Długiej
KamieniołomHa3,6500w dyspozycji Gminy 
dz. rolneHa0,8700w dyspozycji Gminyczęść wydzierżawiona
drogi gminne oraz działki na poszerzenie drógHa12,4398w dyspozycji Gminy   
Wola Kalinowskadz. zab.Ha0,5690budynek Zespołu Placówek Oświatowych, boisko 
dz. zab.Ha0,0311budynek – strażnica OSP, zbiornik p.pożwe władaniu OSP Wola Kalinowska
dz. zab.Ha0,0463Parking 
dz. zab.Ha0,0660budynek przepompowni 
dz. zab.Ha2,4220budynek oczyszczalni ściekówczęść gruntu wydzierżawiona
dz. zab.       dz. niezab.     dz. rolna    Ha       Ha     Ha0,0212       0,0100     0,8860  budynek stacji trafo       w dyspozycji Gminy     w dyspozycji Gminywe władaniu Zakładu Energetycznego   przepompownia kanalizacyjna   działka przekazana darowizną na rzecz Gminy Sułoszowa
drogi gminneHa8,8889w dyspozycji Gminy 
Ojcówdz. zab.Ha½ 0,3583w dyspozycji Gminyzbiornik wodny

Ogólna wartość gruntów mienia komunalnego wynosi: 2 649 863,81 zł.

Informacja o stanie realizacji polityk, programów i strategii

Strategia rozwoju

Gmina posiada uchwaloną Uchwałą Rady Gminy XXIII/178/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 stycznia 2013 r. Strategię Rozwoju Gminy na lata 2014 – 2020. Uchwałą Nr XIV/119/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wprowadzono zmiany w treści Strategii, natomiast Uchwałą Nr XLI/354/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. przedłużono okres obowiązywania Strategii do 2024 r. Strategia zakłada realizację zadań w 6 celach strategicznych:

CEL STRATEGICZNY NR 1 – Wykorzystanie potencjału przyrodniczo – kulturowego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy. Z planowanych w tym celu 10 zadań dwa zostały zrealizowane, a pozostałe wymagają przedefiniowania lub rezygnacji z uwagi na brak prawnej możliwości ich realizacji.

CEL STRATEGICZNY NR 2 – Wysokiej jakości kapitał ludzki wzmacniający konkurencyjność gospodarczą gminy. Planowane zadania są zrealizowane lub w trakcie realizacji.

CEL STRATEGICZNY NR 3 – Przedsiębiorczość mieszkańców i silny sektor gospodarczy podstawą trwałego rozwoju gminy. Zadania zamknięte zostały zrealizowane, a zadania o charakterze ciągłym są na etapie realizacji.

CEL STRATEGICZNY NR 4 – Podniesienie atrakcyjności gminy jako miejsca do życia poprzez poprawę dostępu do podstawowych usług publicznych. Planowane zadania zostały zrealizowane lub są w fazie realizacji.

CEL STRATEGICZNY NR 5 – Spójność terytorialna i dostępność komunikacyjna gminy w oparciu o rozwiniętą infrastrukturę drogową i informatyczną. Planowane zadania zostały zrealizowane lub są w fazie realizacji.

CEL STRATEGICZNY NR 6 – Wysoka efektywność funkcjonowania gminy dzięki wielopłaszczyznowej współpracy z sąsiednimi gminami i innymi podmiotami. Planowane zadania maja charakter ciągły i są w stanie realizacji.

Analizując stopień realizacji celów przyjętych w Strategii stwierdzić należy, że większość planowanych zadań została zrealizowana bądź jest w fazie realizacji. Strategia wymaga jednak przeprowadzenia ewaluacji i przyjęcia nowej na kolejny okres.

Ład przestrzenny

Gmina ma uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla 5 146 ha, co stanowi 98 % powierzchni gminy.

W 2022 r. procedowano punktową zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sułoszowa dla części działek nr 2/6, 2/8, 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży oraz dla działek nr 130/12 i 1303/14 położonych w Sułoszowej obręb Sułoszowa I na terenie sołectwa Sułoszowa I.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Sułoszowa

Podstawa prawna gospodarowania zasobem nieruchomości

            Podstawę prawną sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowi art. 25 ust.2 i ust.2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

            Zgodnie z art. 24 ust.1 w/w. ustawy do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy.

Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Sułoszowa gospodaruje Wójt w szczególności poprzez:

 1. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości;
 2. zapewnienie wyceny nieruchomości zasobu;
 3. zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
 4. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności;
 5. zbywanie oraz nabywanie nieruchomości;
 6. wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody rady Gminy; zgoda rady Gminy wymagana jest również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 7. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczeni ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia;
 8. składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oraz wpis w księdze wieczystej;
 9. sporządzenie planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
 10. przygotowywania opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych;
 11. dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości;
 12. wyposażanie nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej

Plan wykorzystania zasobu w szczególności:

 1. zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
 2. prognozę;
 3. dotyczącą udostępnienia zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,
 4. poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywania

nieruchomości do zasobu,

 • wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych

w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

 • program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

            Plan wykorzystania zasobu nieruchomości nakreśla główne kierunki i działania związane z gospodarowaniem mieniem Gminy. Przyjęto założenie, że w stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na poszczególne lata, w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego oraz podejmowanym uchwałami związanymi a gospodarowaniem nieruchomości.

Mienie Gminy Sułoszowa

            Do mienia gminnego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy Sułoszowa i obejmuje:

 1. zasób Gminy – 92, 2473 ha (w 2021 r. 91 9678ha)
 2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 2,5154 ha

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Sułoszowa, wg. stanu na dzień 1 stycznia 2022 r., wynosi 92,2473 ha. Odnotowano nieznaczny przyrost powierzchni w stosunku do 2021 r. – o 0,2795 ha.

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Sułoszowa

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Sułoszowa w roku 2022 następowało poprzez:

 1. kupno, darowiznę, zamianę;
 2. komunalizację, gdzie przedmiotem postępowania jest przeniesienie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy;
 3. nabywanie nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 4. inne czynności prawne np. wykonanie prawa pierwokupu, spadek, zasiedzenie.

Do zasobu gminnego nabywane będą przede wszystkim nieruchomości służące realizacji zadań własnych Gminy. Nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków finansowych.

Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości Gminy Sułoszowa

1. Zbywanie nieruchomości:

 1. w roku 2022 dokonano do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej:
 2. 3 działek położonych w obrębie Sułoszowa II – sprzedaż tzw. „Nawsie”, oraz
 3. 1 działki położonej w obrębie Sułoszowa II – sprzedaż w celu regulacji ulicy Skalnej.
  1. dopuszczano zbycie innych nieruchomości w miarę potrzeb,

2. Nabywanie nieruchomości

          W roku 2022 do Gmina Sułoszowa nabyła działki w formie:

 1. zakupu 1 działki położonej w obrębie Sułoszowa II – zakup w celu regulacji ulicy Skalnej,
 2. zakup 2 działek położonych w obrębie Sułoszowa I – zakup w celu regulacji ulicy Wspólnej,
 3. nabycie działek na podstawie decyzji administracyjnych podziału z art. 98 ugn:

na poszerzenie pasa drogowego dróg (ulic) gminnych:

 1. obręb Sułoszowa III ul. Dworska,
 2. obręb Wola Kalinowska ul. Kaliski i Jurajska.
 3. przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego – regulacji dróg gminnych – stan na 31.12.1998 r.:
 4. obręb Wola Kalinowska ul. Kaliski i Jurajska,
 5. obręb Wielmoża ul. Krótka.

3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

          W roku 2022 do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W roku 2022 podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Nowe opłaty za użytkowanie wieczyste będą obowiązywały od 01.01.2023 r.

4. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu Gminy

          Nieruchomości, które nie zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy lub na sprzedaż były udostępniane na warunkach określonych w umowach dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Plan gospodarowania nieruchomościami gminnymi zakładał na rok 2022 kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy najmu i użyczenia oraz zawieranie nowych umów na podstawie składanych wniosków.

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem

 nieruchomości z zasobu

            W budżecie na rok 2022 zaplanowano wydatki związane ze zbywaniem lub udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu w następujących kategoriach; wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne (podziały nieruchomości, ustalenie granic i inne, sporządzanie map do celów prawnych, koszty dokumentacji np. wpisy w księgach wieczystych, wypisy rejestru gruntów w łącznej wysokości: 69 590,22 zł.

Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

1. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz dotyczące aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

W budżecie na 2022 rok oszacowano uzyskanie dochodu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 8 000,00 zł (w 2021 r . szacowano 8 000,00 zł).

Osiągnięty dochód wykonany z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 352,04 zł.

W kolejnych latach szacuje większy dochód z tytułu użytkowania wieczystego – aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego będzie wynosić około 15 000,00 zł (prognoza na rok 2023).

2. Dochody z dzierżawy i najmu

          Na podstawie aktualnie obowiązujących umów dzierżawy i najmu w 2022 r. planowano uzyskać dochód na poziomie 190 000,00 zł (w 2021 r. planowano 155 000,00 zł)

            Uzyskany dochód wykonany z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wynikające z innych umów o podobnym charakterze wyniósł 193 155.39 zł.

            W latach następnych planuje się uzyskać dochód na poziomie 2022 r. i będzie on uzależniony od składania nowych wniosków o dzierżawę lub najmu, jak i składanych wniosków o przedłużenie aktualnie obwiązujących umów.

3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w zasobie Gmin

          W 2022 r. nie planowano sprzedaż działek położonych na terenie Gminy Sułoszowa. Przewidywano możliwość zbycia innych nieruchomości niż zaplanowane w zależności od składanych wniosków o sprzedaż, a cena będzie ustalana na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.

Program zagospodarowania nieruchomości zasobu

            Gmina Sułoszowa gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe Gminy.

            Program zagospodarowania nieruchomości zasobu gminnego w roku 2022 zakładał kontynuowanie dotychczasowych umów dzierżawy i najmu. Ze sprzedaży wyłączeniu podlegają nieruchomości niezbędne do realizacji zadań własnych Gminy, a szczególności grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji gminnych.

Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości następowała zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy ustaleniami, wynikającymi z obwiązujących przepisów prawa.

Plan wykorzystania zasobu mieszkaniowego Gminy:

Gmina w swoim zasobie posiada 5 lokali mieszkalnych (3 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej, 1 w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej i 1 w budynku filii Centrum Kultury w Wielmoży). Gmina posiada również 1 lokal socjalny w budynku po posterunku Policji w Sułoszowej.

Zasady polityki czynszowej oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy zostały określone w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2022-2026. Wykorzystane pod najem są 4 lokale mieszkalne, z wyjątkiem lokalu mieszkalnego w Wielmoży (budynek filii Centrum Kultury w Wielmoży – umowa rozwiązana w lipcu 2021 roku z powodu śmierci najemcy).

Program opieki nad zabytkami

Gmina nie posiada uchwalonego Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Gmina prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków w którym znajduje się 69 pozycji.

Infrastruktura komunalna

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu publicznego

Gmina nie posiada opracowanego planu rozwoju transportu publicznego. Do jego opracowania są zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego o liczbie ludności powyżej 50 tys.

Gmina posiada opracowany i przyjęty uchwałą Rady Gminy w 2017 r. Plan mobilności dla Gminy w oparciu o który realizuje zadania w ramach programu „Niskoemisyjny transport miejski” poprawiając stan infrastruktury transportowej oraz budując ścieżki rowerowe.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Gmina nie posiada uchwalonego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Środowisko

 1. Gmina nie posiada aktualnego Planu gospodarki Niskoemisyjnej.
 • Ograniczenie zużycia energii w transporcie

Na terenie Gminy Sułoszowa w 2022 r. funkcjonuje 38 200m ścieżek rowerowych. Gmina posiada 6 parkingów Bike&Ride z 120 miejscami parkingowymi. Na terenie gminy funkcjonuje 2 parkingi Park&Ride z 18 miejscami parkingowymi.

 • Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. i / lub produkcji energii elektrycznej

W 2022 r. na terenie Gminy Sułoszowa dokonano wymiany 26 instalacji źródeł ciepła w tym:

 1. 5 pompy ciepła
 2. 20 kotłów gazowych kondensacyjnych
 3. 1 kocioł na biomasę

W 2022 roku dokonano wymiany 4 źródeł ciepła finansowanego z gminnego programu wymiany źródeł ciepła:

 1. 4 instalacji gazowych

W roku 2022 na terenie Gminy przeprowadzono 60 kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej, a także spalania odpadów w użytkowanych przez mieszkańców kotłach.

Politykaspołeczna

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych

Obowiązkowym zadaniem własnym każdej gminy jest opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia Rozwiązywana Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021 – 2027 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/313/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 grudnia 2021 r. Strategia to dokument, który określa priorytety w działaniach Gminy w zakresie polityki społecznej.

Wskazuje ona na kluczowe kwestie społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy Gminy Sułoszowa oraz wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych, dolegliwych i negatywnych, a także zajmuje się tworzeniem mechanizmów wzmacniających efektywność dokonywanych zmian.

Podstawowym elementem i nadrzędnym celem Strategii są przedsięwzięcia, które prowadzone będą w oparciu o współdziałanie aktywnych podmiotów (zasoby ludzkie i instytucjonalne) działających na scenie publicznej.

Zostały one przedstawione w formie wizji i misji, celów i kierunków działań. Działania zostały wyznaczone w obrębie celów strategicznych i operacyjnych z uwzględnieniem następujących priorytetów:

 1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności, zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin
 2. Wspieranie rodzin i wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
 3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie
 4. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych
 5. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom gminy
 7.  Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego

1. WIZJA I MISJA

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027 umożliwia podjęcie systemowych rozwiązań umożliwiających niwelowanie i rozwiązywanie problemów społecznych występujących w gminie. Dla osiągnięcia zakładanych celów została na potrzeby strategii sformułowana wizja, która brzmi:

„Zapewnienie mieszkańcom szerokiej dostępności do usług społecznych oraz warunków sprzyjających rozwojowi lokalnego kapitału społecznego”.

Realizacji przyjętej wizji będzie towarzyszyła wyznaczona następująca misja:

„Podejmowanie zintegrowanych działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych w trosce o podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Sułoszowa”.

Realizacja zaprogramowanych celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań pozwoli na wypełnienie przyjętej misji oraz przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych występujących na terenie gminy, a także zapobiegania problemom i trudnościom, z jakimi borykają się jej mieszkańcy.

Wytyczone cele strategii będą realizowane przy wykorzystaniu istniejących instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sferze społecznej. Zintegrowanie lokalnego środowiska zagwarantuje pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej oraz umożliwi ludziom życie w poczuciu poszanowania godności każdej osoby, eliminowanie dysfunkcji oraz równy dostęp do zasobów podstawowych usług.

2. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

Realizacja zaprogramowanych celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań ma na celu wypełnienie przyjętej misji, a także przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych występujących na terenie gminy, jak również do zapobiegania problemom i trudnościom, z jakimi borykają się jej mieszkańcy.

Wytyczone cele strategii są realizowane przy wykorzystaniu istniejących instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sferze społecznej.

Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia – przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności wśród mieszkańców gminy.

Cel operacyjny:

1. Pomoc mieszkańcom dotkniętym i zagrożonym ubóstwem.

2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i wsparcie dla osób poszukujących pracy.

3. Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej w 2022 roku przyznawał pomoc rodzinom z następujących powodów: ubóstwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej w 2022 roku ogółem na wypłatę zasiłków celowych wydatkował kwotę 26 060,00 zł. Wypłacono ogółem 56 świadczeń dla 34 rodzin. Z pomocy z powodu ubóstwa skorzystało 18 rodzin (liczba osób w rodzinach 47), z powodu bezrobocia pomoc przyznana została 10 rodzinom (liczba osób w rodzinach 25), potrzeba ochrony macierzyństwa 15 rodzin (liczba osób w rodzinach 72).

Długotrwała choroba była powodem przyznania pomocy dla 31 rodzin ( liczba osób w rodzinie 48) przez tutejszy Ośrodek.

W 2022 roku 7 osób otrzymywało zasiłek stały, wypłaconych zostało 65 świadczeń na kwotę 38 118,00 zł. Średnia wartość świadczenia wyniosła 586,43 zł.

Zasiłek okresowy przyznano dla 12 rodzin. Wypłaconych zostało 33 świadczenia na łączną kwotę 11 382,00 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 344,90 zł.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wynosiła 90 osób, w tym 37 kobiet i 53 mężczyzn.

Cel strategiczny 2. Praca na rzecz rodziny, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie

1. Wzmacnianie potencjału rodzin.

2. Podwyższanie jakości usług edukacyjnych, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz rozwój alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

3. Przeciwdziałanie problemom uzależnień, pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy domowej.

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcjo opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny. Wsparcie takie wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Asystent rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zadaniem asystenta rodziny jest realizowanie pracy socjalnej z rodziną, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej w 2022 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny, który pracował z 6 rodzinami.

W 2022r. mieszkańcy Gminy objęcie zostali wsparciem finansowym z następujących powodów: ubóstwo – 18 rodzin, potrzeba ochrony macierzyństwa – 15 rodzin, bezrobocie – 10 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba – 31 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 15 rodzin, alkoholizm – 7 rodzin, trudności w przystosowaniu do życia z zakładu karnego – 2 rodziny.

Praca socjalna była prowadzona w 99 rodzinach. W dużej części przypadków pracownikom udało się nawiązać współpracę ze środowiskiem co w efekcie przyniosło znaczną poprawę sytuacji rodzinnej, czy bytowej podopiecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2022r. przyznawał i wypłacał świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne. Liczba osób korzystających ze świadczeń rodzinnych wyniosła 426, natomiast ze świadczeń alimentacyjnych korzystało 8 osób.

Kolejną formą wsparcia było przyznawanie Karty Dużej Rodziny. W 2022r. 57 rodzin objętych zostało wsparciem w postaci przyznania Karty Dużej Rodziny.

W gminie realizowany był Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sułoszowa na lata 2022-2027.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 roku odbyło się 4 spotkania Zespołu. Do Przewodniczącego Zespołu w 2022r. wpłynęło 7 formularzy Niebieska Karta” cz. “A” wypełnionych przez Policję. W 2022r. utworzono 6 grup roboczych, grupy te pracowały z 9 rodzinami, w tym z 3 rodzinami z lat poprzednich. Odbyły się 44 posiedzenia grup roboczych, w trakcie których diagnozowano, opracowywano i realizowano plan pomocy rodzinie. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzono działania w stosunku do osób doznających przemocy jak również do osób stosujących przemoc.

Cel strategiczny 3. Wspieranie i aktywizacja osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.

1. Aktywna polityka senioralna – realizacja idei „starzenia się w zdrowiu”.

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie.

Gminę Sułoszowa na dzień 31 grudnia 2022r. zamieszkiwało 5 705 osób, z czego 50,11% stanowiły kobiety, a 49,89% mężczyźni. Na dzień 31 grudnia 2022r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym wyniosła 1 233 co stanowi 21,61% wszystkich mieszkańców gminy.

Z powodu niepełnosprawności 27 rodzin ( liczba osób w rodzinie 41) rodzin skorzystało ze świadczeń pieniężnych realizowanych przez tut. Ośrodek.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydawał decyzje o skierowaniu do domów pomocy społecznej i odpłatności za pobyt dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. W 2022 roku gmina Sułoszowa ponosiła wydatki związane z pobytem 10 osób w domach pomocy społecznej, w tym: 9 osób przebywało na terenie powiatu krakowskiego oraz 1 osoba przebywała na terenie powiatu krośnickiego. Roczny koszt utrzymania pensjonariuszy w tych placówkach wyniósł – 321 737,49 zł.

Pomoc w postaci usług opiekuńczych realizowana jest w celu udzielenia wsparcia osobie wymagającej pomocy w środowisku lokalnym.

W 2022r. pomocą w formie usług objęta była 1 osoba. Usługi opiekuńcze świadczyła opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułoszowej. Koszt usług opiekuńczych w 2022r. wyniósł – 11 616,12 zł

Cel strategiczny 4. Dbałość o zdrowie i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy.

1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego oraz zdrowego stylu życia.

2. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych i w otoczeniu domowym uczniów.

Placówki oświatowe działające na terenie Gminy Sułoszowa realizują programy profilaktyczno-edukacyjne oraz wychowawcze z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy, mają one charakter psychoedukacyjny i przybierają m.in. formę rozmów i pogadanek na godzinach wychowawczych, zajęć prowadzonych przez pedagoga szkolnego na temat agresji i przemocy oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz pedagogizacji rodziców.

W 2022 roku liczba programów profilaktyczno-edukacyjnych wyniosła 66, były to m.in. warsztaty profilaktyczne uzależnień – Arkadio „Myśl! Działaj! Rób co kochasz”, „Substancje psychoaktywne”, Program Profilaktyki Czerniaka, Przemoc rówieśnicza oraz odpowiedzialność karna nieletnich, profilaktyka zdrowego odżywiania, profilaktyka bezpieczeństwa w domu, na ulicy i w szkole, edukacja dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, program profilaktyki właściwej postawy ciała, warsztaty promujące życie bez nałogów oraz wiele innych.

W zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2022 zostały przeprowadzone następujące działania:

 1. – przeprowadzone zostały na terenie Gminy Sułoszowa dwie akcje bezpłatnych badań mammograficznych,
 2. – przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej na terenie Gminy Sułoszowa projektu „Programu Profilaktyka 40 PLUS”,
 3. – udział wszystkich szkół z terenu Gminy Sułoszowa w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka,
 4. – kolejny rok kontynuowana była akcja badania wad postawy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sułoszowa.

W zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Sułoszowa działa miasteczko rowerowe oraz tężnia solankowa.

Swoją działalność kontynuował Klub „Senior +”, który utworzony na 30 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, mieszkańców Gminy Sułoszowa, którego celem była aktywizacja społeczna seniorów z terenu Gminy Sułoszowa. W 2022 roku z wsparcia w Klubie skorzystało 38 osób.

Cel strategiczny 5. Podnoszenie efektywności wsparcia, doskonalenie kadr pomocy społecznej, wzmacnianie kapitału i dialogu społecznego

 1. Wzmocnienie kadr i służb pomocowych, podnoszenie jakości i efektywności świadczonych usług.

2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego i rozwijanie dialogu społecznego.

Pracownicy pomocy społecznej na bieżąco podnoszą oraz uzupełniają swoje kwalifikacje. Mogą dzięki temu jeszcze wydajniej i lepiej wykonywać swoją pracę. W 2022r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli udział w 54 szkoleniach o różnorodnej tematyce dotyczącej pomocy społecznej, m. in.: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”, praca socjalna z osobą niepełnosprawną, kierowanie osób do domu pomocy społecznej, pomoc obywatelom Ukrainy, dodatki dla gospodarstw domowych, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny oraz wiele innych.

W związku z panująca sytuacją wojny na Ukrainie w 2022 r. Ośrodek Pomocy realizował dodatkowe zadania ze Środków Funduszu Pomocy:

Ponadto w związku z trudną sytuacją w kraju Ośrodek realizował dodatkowe zadania, takie jak:

3. FINANSOWANIE

Wytyczone cele strategii zrealizowane są przy wykorzystaniu istniejących instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sferze społecznej. Źródłem finansowania działań realizacji strategii są: budżet gminy, budżet państwa, środki Europejskiego Funduszu Społecznego, środki funduszy krajowych, środki organizacji pozarządowych. Każdy podmiot z terenu gminy jako realizator zadań w ramach strategii planuje środki finansowe niezbędne do ich prawidłowej realizacji.

Wydatki na realizację strategii w 2022r. wyniosły 9 355 483,87 zł.

4. WDROŻENIE STRATEGII, MONITOROWANIE, EWALUACJA

Realizacja zaprogramowanych celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działań pozwoli na wypełnienie przyjętej misji oraz przyczyni się do rozwiązywania problemów społecznych występujących na terenie gminy, a także zapobiegania problemom i trudnościom, z jakimi borykają się jej mieszkańcy.

Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który przedkłada dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu, które posłużą do ewaluacji strategii, której ogólnym celem jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia rezultatów wynikających z realizacji strategii.  Monitoring Strategii to proces obserwacji, który ma na celu zapewnienie informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. W związku z powyższym dla zagwarantowania tego, że założone cele postawione w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułoszowa są realizowane konsekwentnie i rzetelnie, dokonano przeglądu zadań wykonanych w 2022 r.

5. PROGRAMY I PROJEKTY

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027 będzie realizowana w szczególności poprzez poniżej wymienione programy:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sułoszowa;
 2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
 3. Gminny Program Wspierania Rodziny;
 4. Program współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W ramach strategii realizowane są projekty, które odzwierciedlają potrzeby oraz zamierzenia gminy i jej mieszkańców. Ich realizacja jest niezwykle wskazana i możliwa dzięki pozyskaniu niezbędnych środków finansowych.

PODSUMOWANIE

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2021-2027 stanowi narzędzie długoterminowego programowania i zadania gminnej polityki społecznej. Jej zakres zdecydowanie wykracza poza zadania pomocy społecznej. Dokument ten podchodzi do problemów społecznych bardzo szeroko , integrując zasoby i kompetencje samorządu gminy oraz lokalnych partnerów obejmujące nie tylko sferę pomocy społecznej, ale również rynku pracy, oświaty, kultury i sportu, profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Analizę stanu realizacji SRPS dokonano na podstawie przeprowadzonego monitoringu na koniec 2022 roku, którego wyniki zaprezentowano w formie tabelarycznej oraz opisowej.

Analiza wskaźników oraz zrealizowanych działań wskazuje, że stopniowo wypełniana jest zawarta w niej strategiczna wizja rozwoju społecznego, w szczególności:

 1. zmniejsza się skala problemów społecznych, szacowana na podstawie liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, natomiast osoby i rodziny ich doświadczające uzyskują specjalistyczną pomoc,
 2. poprawie ulega sytuacja na lokalnym rynku pracy, wyrażająca się w liczbie osób bezrobotnych,
 3. rodziny zamieszkujące gminę współuczestniczą w jej życiu społecznym, inicjują działania, które mieszkańcy realizują bądź w nich uczestniczą, działając na rzecz dobra wspólnego – wsi, sołectwa, gminy lub określonej grupy społecznej,
 4. samorząd lokalny wykazuje postawę otwartości obywateli, angażując się w inicjatywy służące rozwojowi społecznemu.

Dane ilościowe oraz doświadczenia pracowników służb społecznych mogą wskazywać, iż poprawiająca się sytuacja materialna wielu rodzin (stanowiąca m.in. efekt Programu „Rodzina 500+” oraz nieco lepszej sytuacji na rynku pracy) nie zawsze idzie w parze z większym uczestnictwem w życiu społecznym oraz wzmocnienie kapitału życiowego, który umożliwia radzenie sobie z problemami życiowymi. Dlatego też, na podstawie wyników monitoringu realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2022 roku sformułowano następujące szczegółowe wnioski i zalecenia:

 1. należy kontynuować oraz rozwijać skuteczne metody pracy z rodzinami. Zaleca się kontynuowanie oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych oraz wspierających rodziny(zwłaszcza te doświadczające lub zagrożone dysfunkcjami) mających na celu utrzymanie dzieci w naturalnym środowisku – rodzinie dziecka lub powrotu do niego dziecka. Z tego względu w kolejnych latach wdrażania GSRPS, oprócz zapewnienia pracy socjalnej, jako podstawowego instrumentu pomocy społecznej, niezbędne będzie utrzymanie zatrudnienia asystenta rodziny. Ważne będzie również doskonalenie i poszerzenie współpracy pomiędzy przedstawicielami instytucji publicznych mających kontakt z dzieckiem i jego rodziną.
 2. Jak pokazują przeprowadzone analizy, edukacja społeczna z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zdrowego stylu życia jest tym obszarem GSRPS, który instytucje gminne bardzo chętnie podejmowali w codziennej pracy. Zaowocowało to dużą liczbą inicjatyw, z których skorzystała znaczna liczba mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Działania tego typu powinny być kontynuowane, ponieważ zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi, dostępem do Internetu czy niewłaściwym stylem życia są wciąż aktualne.
 3. Większy nacisk należy położyć na kompleksową aktywizację społeczno-zawodową osób doświadczających największych trudności w codziennym funkcjonowaniu. Bezrobocie wśród mieszkańców Gminy Sułoszowa wykazuje tendencję spadkową, co stanowi odzwierciedlenie sytuacji na krajowym i regionalnym rynku pracy. Warto jednak wskazać, że zmniejszanie się jego rozmiarów wiąże się przede wszystkim z szybką aktywizacją osób, które mają największe szanse na podjęcie zatrudnienia, tj. mobilnych, dysponujących odpowiednim wykształceniem i kompetencjami, młodych. Nie zmienia to jednak sytuacji osób, które ze względu na różnorodne bariery, takie jak np. niepełnosprawność, wiek, brak wykształcenia i doświadczenia zawodowego, niższy potencjał intelektualny są najbardziej zagrożone długotrwałym bezrobociem i biernością społeczną. Przestrzenią aktywizacji tych osób na pewno jest realizacja projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, których działania należałoby wzmocnić w kierunku wieloaspektowej aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy, w tym w szczególności poprzez wykorzystanie instrumentów ekonomii społecznej, jako rozwiązań dedykowanych osobom marginalizowanym na rynku pracy.
 4. W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa w kolejnych latach realizacji strategii należy kłaść większy niż dotychczas nacisk na rozwój różnorodnych form aktywności osób starszych (w szczególności poprzez aktywizację edukacyjną, zdrowotną, kulturalną, sportowo-rekreacyjną oraz społeczną). Działania w tym zakresie zostały już podjęte poprzez utworzenie klubu seniora, jednak ważna jest dalsza promocja inicjatywy akcentujących integrację międzypokoleniową oraz zachęcanie seniorów do aktywności od możliwie najwcześniejszego momentu przejścia na emeryturę.
 5. Gmina Sułoszowa dysponuje dużym potencjałem społecznym, wyrażającym się w aktywności jej mieszkańców, działalności organizacji pozarządowych oraz ich otwartości na realizowane przedsięwzięcia. Kluczowe znaczenie będzie jednak miało dalsze aktywizowanie i włączanie mieszkańców w inicjatywy skierowane na rzecz lokalnego społeczeństwa zwłaszcza w społecznościach bardziej biernych i skonfliktowanych.

Realizacja uchwał Rady Gminy

Omówienie

W 2022 r. Rada Gminy Sułoszowa kadencji 2018-2023 pracowała pod przewodnictwem Pana Adama Goraja. W 2022 r. Rada podjęła 88 uchwał.

Nazwa uchwałyNumer uchwałyDataStatus Zrealizowana/w trakcie realizacji/niezrealizowana
Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułoszowa.XXXIX/325/202211.02.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 1112, obręb Sułoszowa I pod założenie stacji pomiarowej opadów na terenie miejscowości Sułoszowa.XXXIX/326/202211.02.2022W realizacji
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa do odszkodowania za działki przejęte na rzecz Województwa Małopolskiego nr 1110/47 o pow. 0,0001 ha oraz nr 1110/48 o pow. 0,0013 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I wzdłuż drogi wojewódzkiej przy ul. Krakowskiej.XXXIX/327/202211.02.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.XXXIX/328/202211.02.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: udzielenia Państwowej Straży Pożarnej pomocy finansowej w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP w 2022 r.XXXIX/329/202211.02.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: udzielenia Komisariatowi Policji w Skale pomocy finansowej w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w 2022 r.XXXIX/330/202211.02.2022Nie zrealizowano
Uchwała w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy Sułoszowa na 2022 r.XXXIX/331/202211.02.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: utworzenia Klubu Dziecięcego w Sułoszowej oraz nadania statutu.XXXIX/332/202211.02.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Sułoszowej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.XXXIX/333/202211.02.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/159/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 października 2016 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Sułoszowa zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sułoszowej w Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej i nadania jej statutu.XXXIX/334/202211.02.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/378/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Sułoszowa.XXXIX/335/202211.02.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/308/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.XXXIX/336/202211.02.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania na rok 2022.XL/337/202218.03.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXIX/330/2022 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia Komisariatowi Policji w Skale pomocy finansowej w formie dotacji celowej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w 2022 r.XL/338/202218.03.2022Zralizowano
Uchwała w sprawie: przekazania Komisariatowi Policji w Skale środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w 2022 r.XL/339/202218.03.2022Nie zrealizowano
Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straż Pożarnych w 2022 r.XL/340/202218.03.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Sułoszowa do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Otulina Podkrakowska”.XL/341/202218.03.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 610/5 o pow. 0,0212 ha, obręb geodezyjny Wola Kalinowska pod montaż paczkomatu „InPost” na terenie miejscowości Wola Kalinowska.XL/342/202218.03.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie – przekazanie w formie darowizny przez Gminę Sułoszowa działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 1399/1 o pow. 0,0120 ha, położonej w obrębie Sułoszowa I stanowiącej własność Gminy Sułoszowa.XL/343/202218.03.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/308/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.XL/344/202218.03.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: akceptacji działań i upoważnienia Wójta Gminy Sułoszowa do zaciągania zobowiązań w związku z udzielaniem wsparcia dla Ukrainy i jej obywateli.XL/345/202218.03.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w trybie Inicjatyw Samorządowych w roku 2022.XL/346/202218.03.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.XL/347/202218.03.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej.XLI/348/202219.04.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/339/2022 w sprawie przekazania Komisariatowi Policji w Skale środków za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji w 2022 r.XLI/349/202219.04.2022Nie zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.XLI/350/202219.04.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sułoszowa za 2021 r.XLI/351/202219.04.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej.XLI/352/202219.04.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu przyznawania i wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.XLI/353/202219.04.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2014 – 2020.XLI/354/202219.04.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Sułoszowej oraz nadania statutu.XLII/355/202227.05.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.XLII/356/202227.05.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 dla Gminy Sułoszowa.XLII/357/202227.05.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Sułoszowa.XLII/358/202227.05.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: określenia wysokości składki członkowskiej Gminy Sułoszowa na rzecz „Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska”.XLII/359/202227.05.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie zakupu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1269/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Sułoszowa III.XLII/360/202227.05.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Sułoszowa za rok 2021.XLIII/361/202227.06.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sułoszowa za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.XLIII/362/202227.06.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2021 rok.XLIII/363/202227.06.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.XLIII/364/202227.06.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.XLIII/365/202227.06.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa dla części działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży oraz dla działek nr 1303/12 i 1303/14 położonych w Sułoszowej obręb Sułoszowa I.XLIII/366/202227.06.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr XL/346/2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Krakowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w trybie Inicjatyw Samorządowych w roku 2022.XLIII/367/202227.06.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej.XLIII/368/202227.06.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa.XLIV/369/202205.08.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina SułoszowaXLIV/370/202205.08.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Przebudowa oraz rozbudowa budynku rekreacyjnego oraz infrastruktury towarzyszącej w obszarze zaplecza socjalno – szatniowego w miejscowości Sułoszowa”.XLIV/371/202205.08.2022Zrealizowano
Uchwała Nr Rady Gminy Sułoszowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Wykonanie prac adaptacyjnych i zakup nowego wyposażenia do nowego obiektu do uprawiania całorocznej rekreacji w miejscowości Sułoszowa”.XLIV/372/202205.08.2022Nie zrealizowano
Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2022 – 2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.XLIV/373/202205.08.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sułoszowa na rok szkolny 2022/2023.XLIV/374/202205.08.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.XLIV/375/202205.08.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.XLIV/376/202205.08.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa II.XLIV/377/202205.08.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa III.XLIV/378/202205.08.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: przyjęcia rezolucji w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wydłużenia terminów wymiany źródeł ciepła na ekologiczne paliwa stałe oraz zakazu palenia drewnem dla celów grzewczych w gospodarstwach domowych.XLIV/379/202205.08.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.XLV/380/202223.09.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: określenia limitu i rodzaju zadań do zlecenia organizacjom pozarządowym w roku 2023.XLV/381/202223.09.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy Sułoszowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.XLV/382/202223.09.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.XLV/383/202223.09.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa III.XLV/384/202223.09.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Kalinowska.XLV/385/202223.09.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.XLV/386/202223.09.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.XLV/387/202223.09.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/259/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie: udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu KrakowskiegoXLVI/388/202228.10.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: przystąpienia do Grantu 3 i jego realizacji w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020XLVI/389/202228.10.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: przystąpienia do Grantu 1 i jego realizacji w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020XLVI/390/202228.10.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sułoszowa na lata 2022-2027XLVI/391/202228.10.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa na rok 2023XLVI/392/202228.10.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Sułoszowa na 2023 r.XLVI/393/202228.10.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: opłaty targowejXLVI/394/202228.10.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: przystąpienia do projektu grantowego „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy Sułoszowa”XLVI/395/202228.10.2022W realizacji
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022XLVI/396/202228.10.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SułoszowaXLVI/397/202228.10.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.XLVII/398/202221.11.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.XLVIII/399/202216.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.XLVIII/400/202216.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/370/2022 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.XLVIII/401/202216.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sułoszowa III.XLVIII/402/202216.12.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sułoszowa na lata 2022 – 2024.XLVIII/403/202216.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.XLVIII/404/202216.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2023 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
XLVIII/405/202216.12.2022W realizacji
Uchwała w sprawie: wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach stanowiących własność Gminy Sułoszowa.XLVIII/406/202216.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.XLVIII/407/202216.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego na realizację Projektu pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Krakowskiego.XLIX/408/202228.12.2022Zrealizowano
Uchwała w sprawie: zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.XLIX/409/202228.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.XLIX/410/202228.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Sułoszowa na rok 2022.XLIX/411/202228.12.2022Wdrożono
Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.XLIX/412/202228.12.2022Wdrożono

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

Związki komunalne – Gmina Sułoszowa nie uczestniczy w żadnym związku komunalnym.

W 2022 r. gmina posiadała bądź przystąpiła do następujących Porozumień międzygminnych:

•     Porozumienie w sprawie realizacji projektu pn,, Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na ternie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice- Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

•     Porozumienie w sprawie realizacji projektu pn,, Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe ) na ternie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

•     Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu ,,Partnerski projekt budowy instalacji
odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” gdzie liderem jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

•     Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Współpraca międzygminna na rzecz

 niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców gmin gdzie liderem jest Gmina Słomniki.

•     Porozumienie z Powiatem Krakowski w sprawie partnerskiego współdziałania na rzecz

 zatrudnienia w powiecie krakowskim.

 • Porozumienie w sprawie przejęcia zadania będącego we właściwości Powiatu Krakowskiego w zakresie odwodnienia ronda w ciągu drogi nr 2136K
 • Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Krakowskiego na opracowanie dokumentacji technicznej i na budowę drogi 1154K relacji Sułoszowa – Przeginia

Gmina jest członkiem następujących Stowarzyszeń jst.

 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,
 • Związek Gmin Jurajskich
 • Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawne chronione z siedziba w Lutowiskach.

Inne formy współpracy

•          (Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie -Uch. Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 19 lipca 2011r)

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Jurajska Kraina”
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Nad Białą Przemszą”

Współpraca międzynarodowa – Gmina nie posiada gmin partnerskich

VIII. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2022 r.)

Mienie komunalne

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją – stan gruntów mienia komunalnego

na dzień 31.12.2022 r. Wynosi 92,2473 ha.

Drogi gminne oraz grunty nabyte na poszerzenie dróg stanowią 52% całej powierzchni mienia komunalnego.

Natomiast pozostałe 48% całej powierzchni mienia komunalnego stanowią grunty:

 1. zabudowane budynkami szkół wraz z obiektami przynależnymi, budynkiem Centrum Kultury w Sułoszowej, budynkiem Ośrodka Zdrowia, strażnicami Ochotniczych Straży Pożarnych, budynkiem Urzędu Gminy, budynkami przepompowni, zbiornikami wodnymi oraz innymi budynkami administracyjnymi gminy,
 2. oddane w użytkowanie wieczyste,
 3. grunty niezabudowane,
 4. grunty rolne,
 5. grunty zalesione.

            W okresie sprawozdawczym tj. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przeprowadzone zostały następujące transakcje związane z mieniem komunalnym:

 1. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 660/1 o pow. 0.0065 ha położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III – na podstawie art. 98 ugn – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Dworska,
 2. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 305/18 o pow. 0,0052 ha, obręb Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 3. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 272/3 o pow. 0,0053 ha, obręb Wielmoża – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 4. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: 178/3 o pow. 0.0010 ha, dz. 176/1 o pow. 0.0016 ha, dz. 178/5 o pow. 0.0010 ha – położonych w obrębie geodezyjnym Wielmoża zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,
 5. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 521/8 o pow. 0,0121 ha, obręb Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 6. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 610/7 o pow. 0,0018 ha, obręb Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 7. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 594/3 o pow. 0,0057 ha, obręb Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 8. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 661/1 o pow. 0.0084 ha położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III – na podstawie art. 98 ugn – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Dworska,
 9. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: dz. 269/14 o pow. 0.0579 ha – położonych w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną gminną,
 10. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 661/3 o pow. 0,0047 ha, obręb Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 11. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: dz. 518/3 o pow. 0.0051 ha, dz. 516/6 o pow. 0.0021 ha i dz. 487/4 o pow. 0.0018 ha- położonych w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. pod drogę publiczną gminną,
 12. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 595/1 o pow. 0,0056 ha, obręb Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 13. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 1263/1 o pow. 0.0067 ha położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III – na podstawie art. 98 ugn – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Dworska,
 14. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 53/4 o pow. 0,0044 i dz. 53/6 o pow. 0.0025 ha ha, obręb Wielmoża – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 15. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: dz. 1353/1 o pow. 0.0063 ha,- położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,
 16. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: dz. 934/2 o pow. 0.0303 ha, – położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,
 17. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: dz. 447/5 o pow. 0.0006 ha, – położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,
 18. zawarto umowę kupna – sprzedaży z osobą fizyczną (Gmina sprzedała) na działki nr 1245/12 o pow. 0.0089 ha, nr 742/5 o pow. 0.0101 ha, obręb Sułoszowa II; działka przy drodze publicznej, jako polepszenie gospodarowania działki która stanowi własność kupującego tzw. „Nawsie”,
 19. zawarto umowę kupna – sprzedaży z osobą fizyczną (Gmina zakupiła) na działki nr 1054/1 o pow. 0.0090 ha, nr 1060 o pow. 0.0160 ha, obręb Sułoszowa I; działki przy drodze publicznej gminnej, jako powiększenie pasa drogowego ul. Wspólnej,
 20. zgodnie z decyzją Podziałową GK.6831.1.16.2022 z dnia 20.06.2022 podziałowi uległa nr :

1245/11 o pow. 0,0221 ha na działki nr: 1245/14 o pow. 0.0086 ha, obręb Sułoszowa II

1245/15 o pow. 0.0024 ha, obręb Sułoszowa II

1245/16 o pow. 0.0111 ha, obręb Sułoszowa II

738/4 o pow. 0.0193 ha na działki nr: 738/5 o pow. 0.0073 ha, obręb Sułoszowa II

738/6 o pow. 0.0045 ha, obręb Sułoszowa II

738/7 o pow. 0.0075 ha, obręb Sułoszowa II

 1. Aktem Notarialnym 7517/2022 z dnia 06.07.2022 sprostowano omyłkę darowizny zawartą wcześniejszym Aktem Notarialnym: omyłka dotyczyła działki przejętej pod poszerzenie pasa drogowego ul. Szkolnej, obręb Wola Kalinowska Omyłkowo wcześniejszym aktem notarialnym przeniesioną prawo własność na rzecz Gminy Sułoszowa (darowizna) do działki nr 486/1 o pow. 0,0098 ha zamiast poprawnej działki nr 486/2 o pow. 0,0110 ha.
 2. zawarto umowę kupna – sprzedaży z osobą fizyczną (Gmina sprzedała) na działki nr 1258/33 o pow. 0.0086 ha, nr 884/7 o pow. 0.0351 ha, obręb Sułoszowa II; działka przy drodze publicznej, jako polepszenie gospodarowania działki która stanowi własność kupującego tzw. „Nawsie”,
 3. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr: 1269/6 o pow. 0.0055 ha położonej w obrębie geodezyjnym Sułoszowa III – na podstawie art. 98 ugn – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej ul. Dworska,
 4. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: dz. 313/9 o pow. 0.0012 ha, – położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,
 5. zawarto umowę darowizny z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie na działkę oznaczone w Ewidencji Gruntów i Budynków nr 1399/1 o pow. 0.0120 ha położone w obrębie geodezyjnym Sułoszowa I w celu regulacji pasa drogowego drogi Wojewódzkiej – ul. Krakowska,
 6. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 11/7 o pow. 0.0024, obręb Wielmoża – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 7. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 51/6 o pow. 0.0041 obręb Wielmoża – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 8. na podstawie art. 98 ugn Gmina Sułoszowa nabyła działkę nr 326/3 o pow. 0,0047 ha, obręb Wola Kalinowska – nabycie z mocy prawa z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej,
 9. na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego Gmina Sułoszowa nabyła z mocy prawa, prawo własności nieruchomości oznaczonych w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działki nr: dz. 142/6 o pow. 0.0012 ha, – położonej w obrębie geodezyjnym Wola Kalinowska zajętej według stanu na dzień 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną gminną,
 10. zawarto umowę kupna – sprzedaży z osobą fizyczną (Gmina zakupiła) na działki nr 851/5 o pow. 0.0059 ha, obręb Sułoszowa II; działki przy drodze publicznej gminnej, jako powiększenie pasa drogowego ul. Skalnej,
 11. zawarto umowę kupna – sprzedaży z osobą fizyczną (Gmina sprzedała) na działkę nr 1236/15 o pow. 0.0016 ha, obręb Sułoszowa II; działka przy drodze publicznej, jako polepszenie gospodarowania działki która stanowi własność kupującego tzw. „Nawsie”,

W wyniku przeprowadzonego raportu samokontroli dot. Stanu Mienia Komunalnego, wprowadzono następujących zmiany:

 1. Konieczność przywrócenia do ewidencji działki nr 748/1 o pow. 89m2, obręb Wola Kalinowska. Działka została sprzedana (Rep. A. Nr 15312/2017 z dnia 30.11.2017r.) następnie z nabywcą spisano Ugodę Pozasądową (26 lipca 2018r.) stwierdzającą nieważność umowy sprzedaży; działka powinna zostać przywrócona do Stanu Mienia Komunalnego.
 2. Konieczność wprowadzenia zmiany: podział działki nr 1261 o pow. 0,0030 ha, obręb Sułoszowa II na działki nr 1261/1 o pow. 0,0006 ha oraz nr 1261/2 o pow. 0,0024 ha
 3. Wprowadzić do ewidencji dz. 51/4, obręb Wielmoża o pow. 0,0307 ha. Konieczność wprowadzenia tej zmiany wykryto przy aktualizacji spisu Dróg Gminnych dla obrębu Wielmoża.
 4. Konieczność wprowadzenia zmiany: ujawnienie podziału działki nr 1414/3 o pow. 0,3767 ha, obręb Sułoszowa I na działki nr 1414/4 o pow. 0,1959 ha i nr 1414/5 o pow. 0,1808 ha.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Dochody wykonane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości8 352,04 zł
Dochody wykonane z najmu składników majątkowych oraz wynikające z innych umów o podobnym charakterze182 696,72 zł
Dochody wykonane z dzierżawy składników majątkowych10 458,67 zł
Dochody wykonane ze sprzedaży nieruchomości54 751,00 zł

Stan zagospodarowania gruntów mienia komunalnego w poszczególnych obrębach gminy oraz zestawienie środków trwałych przedstawiono w załączonej części tabelarycznej.

Oświata i edukacja

W 2022 r. gmina realizowała następujące projekty:

Lp.Nazwa projektuOkres realizacjiCel projektuWartość w PLN
1.Małopolskie Talenty2019-2022Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów zdolnych niezbędnych na rynku pracy z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno – komunikacyjnych i języka angielskiego wraz z szeroko rozumianymi kompetencjami społecznymi.385 630,00 dotacja UE 327 785,50 (RPO WM 2014-2020 poddziałanie 10.1.5) dotacja BP 38 563,00
2.Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa2020-2023Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. Projekt pozwoli na doposażenie szkół w narzędzie TIK i pomoce naukowe, szkolenia dla nauczycieli oraz stworzenie międzyszkolnej pracowni komputerowej.1.741.335,24 dotacja UE 1.423.485,24 (RPO WM 2014-2020 poddziałanie 10.01.03)
3.Laboratoria Przyszłości2021-2022Celem projektu jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).210 000 zł forma wsparcia bezpośredniego z MEiN na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
4.Klub dziecięcy2022-2023Celem projektu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubu dziecięcego w Gminie Sułoszowa w celu ułatwienia mieszkańcom gminy w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.384 144,75 Dotacja z UE 326 523,03  (RPO WM 2014-2020 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.
5.Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II- GRANT 32022-2023Cel ogólny działania: zniwelowanie u uczniów negatywnych skutków pandemii COVID-19 . Cele szczegółowe: wyrównanie szans edukacyjnych oraz nadrobienie braków i zaległości po okresie zdalnego nauczania, kształcenie kompetencji kluczowych i uniwersalnych.120 000 zł RPO WM 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne.

Kultura

Centrum Kultury w Sułoszowej jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr XXVII/240/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 stycznia 2021 r. Centrum Kultury w Sułoszowej wpisano do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 3.

Zadania kulturalne realizowane są zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy. Wszystko co dzieje się w Centrum Kultury można obserwować na naszej stronie

Internetowej oraz portalach społecznościowych, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń.

CELE STATUTOWE

Celem i misją Centrum Kultury w Sułoszowej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajanej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Centrum Kultury w Sułoszowej prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz spotkania i imprezy kulturalne dla zamieszkałych przede wszystkim na terenie Gminy Sułoszowa.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W okresie sprawozdawczym w Centrum Kultury w Sułoszowej zatrudnionych było 7 osób na umowę o pracę. W przeliczeniu na etaty – 5 etatów;

 1. dyrektor – 1 etat
 2. główna księgowa – ½ etatu
 3. starszy bibliotekarz w GBP w Sułoszowej – 1 etat
 4. bibliotekarz w filii GBP w Wielmoży – ½ etatu
 5. instruktor – 1 etat
 6. animator kultury – ½ etatu
 7. pracownik gospodarczy – ½ etatu

Od 1.01.2022 do 31.03.2022 w Centrum Kultury była także zatrudniona osoba na umowę o pracę w wyniku współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu. Po odbytym stażu zawodowym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sułoszowej uczestnika projektu pn. „Droga do samodzielności”

Centrum Kultury w Sułoszowej zatrudnia także kapelmistrza dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kultury w Sułoszowej.

Umowy cywilno – prawne:

 1. choreograf i instruktor tańca
 2. trenerzy dla klubów sportowych istniejących na terenie gminy Sułoszowa. („Prądnik Sułoszowa” – jeden trener, dwie umowy zlecenia, „Wielmożanka” – dwóch trenerów – jedna umowa zlecenia oraz jedna umowa na świadczenie usług)
 3.  na administrowanie strona internetową
 4.  przegląd budynku

Dodatkowe osoby:

 1. 1 osoba odpracowująca kary sądowe

BUDŻET

Zadania kulturalne Centrum Kultury w Sułoszowej są realizowane zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu Gminy oraz dochody własne. Budżet na rok 2022 wynosił:

 1. Centrum Kultury:
 1. 388 000,00 zł – dotacja organizatora (w tym 50 000,00 zł na Kluby Sportowe oraz 6 000,00 zł na Ochotnicze Straże Pożarne);
 2. 17 100,00 zł – wypracowane środki własne (wynajem sali, wypożyczenia strojów ludowych, usługi reklamowe podczas wydarzeń plenerowych, itp.;
 3. 3 100,00 zł – darowizny
 4. Biblioteka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej wraz z filią w Wielmoży jest wyodrębnioną jednostką wchodzącą w skład Centrum Kultury w Sułoszowej. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje dyrektor Centrum Kultury w Sułoszowej.

 1. 176 000,00 zł – dotacja organizatora;
 2. 20 000,00 zł – pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych;

ZAJĘCIA STAŁE

W 2022 r. kontynuujemy zajęcia oferowane w latach poprzednich, które mogą liczyć na swoich wiernych odbiorców, jak i nowe propozycje, które wzbogacają program, sprawiając, że oferta Centrum Kultury w Sułoszowej jest jeszcze ciekawsza. W ofercie sekcji tematycznych znajdują się zajęcia:

1. Plastyczne;

Zajęcia odbywają się we wtorki w dwóch grupach.

2. Ceramiczne;

Zajęcia indywidualne odbywają się w czwartki i podzielone są na dwie grupy. Zajęcia dla przedszkolaków odbywają się w ramach „Środowych poranków” w wybrane środy. W 2022 roku grupy przedszkolne oraz dzieci z SP 1 w Sułoszowej tylko na zajęcia z gliny odwiedziły Centrum 22 razy.

3. Nauka gry na instrumentach dętych oraz perkusji;

Zajęcia odbywają się w piątki w ramach sekcji początkującej orkiestry. Dodatkowo tzw. pałeczkowanie dla dzieci przygotowujących się do zajęć odbywa się w środy.

4. Nauka gry na gitarze;

Zajęcia płatne z instruktorem zewnętrznym odbywają się w piątki w dwóch grupach.

5. Zajęcia taneczne w trzech grupach tanecznych;

Zajęcia z tańca nowoczesnego oraz tańca z elementami baletu mają miejsce w poniedziałki i odbywają się w trzech grupach wiekowych.

6. Zajęcia sportowe;

Od października 2022 r. w każdy wtorek odbywają się zajęcia – zdrowy kręgosłup z elementami pilatesu.

7. Spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich;

W 2021 r. zawiązała się grupa śpiewacza z członkiń KGW z terenu gminy. Obecnie spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie. W 2022 r. spotkania odbywały się w miarę potrzeb.

8. Spotkania DKK;

W naszych placówkach działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki – jeden dla dorosłych czytelników i drugi dla dzieci. Spotkania odbywają się cyklicznie co miesiąc.

9. Spotkania z przedszkolakami;

Grupy przedszkolne odwiedzają nasze placówki najczęściej w ramach „Środowych poranków”. Organizowane są wtedy zajęcia z gliną, zajęcia plastyczne, literacki, lekcje biblioteczne oraz spotkania tematyczne.

10. Spotkania z seniorami;

W ramach współpracy z Klubem Seniora organizowane są spotkania autorskie, narodowe czytanie oraz warsztaty ceramiczne.

Tygodniowo w różnego rodzaju zajęciach oferowanych przez Centrum Kultury w Sułoszowej bierze udział od 100 do 150 osób.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA CENTRUM KULTURY

Po trudnym czasie pandemii, rok 2022 był dla Sułoszowskiego Centrum Kultury bardziej intensywny. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Centrum Kultury prowadziło systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej Gminy. Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, ceramiki, muzyki, śpiewu oraz działań o charakterze rękodzielnictwa. Jak co roku, organizowaliśmy wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, pokazy, konkursy oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy.

Wydarzenia plenerowe to „Piknik rodzinny połączony z promocją Truskawki Sułoszowskiej” organizowany wspólnie z KGW Sułoszowa II oraz Dożynki Gminno –Parafialne. Piknik odbył się 19 czerwca 2022 r. podczas którego zaprezentowały się trzy z pięciu placówek oświatowych z terenu gminy Sułoszowa oraz grupa taneczna z Centrum Kultury. Mieliśmy okazję posłuchać także koncertu w wykonaniu Orkiestry Gminy Sułoszowa wraz z grupą śpiewaczą. Piknik miał na celu promocję naszego produktu lokalnego jakim jest truskawka.

Dożynki odbyły się 28 sierpnia 2022 r. wraz z wydarzeniem towarzyszącym Festynem Turnieju Piłki Nożnej w ramach zadania 5 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego pn. „KOM Integracja mieszkańców Gminy Sułoszowa”. Mimo złych warunków pogodowych udało się zrealizować obrzęd dożynkowy i większość z zaplanowanych atrakcji. Z przyczyn technicznych nie odbył się Turniej Sołectw z „Jurajską Krainą” oraz pokaz sztucznych ogni. Koncert Filharmonia Futura z udziałem gwiazd programów m.in. “The Voice Of Poland”, “The Four”, “Jaka to melodia” (Damian Ukeje, Sylwia Lorens, Karolina Leszko, Kamil Franczak, Kamil Skicki oraz band Filharmonii Futura) został przeniesiony i odbył się w kościele p.w. NSPJ w Sułoszowej.

Centrum Kultury w Sułoszowej było także współorganizatorem „Biesiady po robocie”, gdzie koncert dała Orkiestra Gminy Sułoszowa.

Wydarzenia o charakterze państwowym – Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Gminne obchody Święta Niepodległości, które są organizowane wspólnie z instytucjami z terenu gminy Sułoszowa.

Wydarzenia okolicznościowe – 50-lecie pożycia małżeńskiego, które odbyło się 5 listopada 2022 r. – gościliśmy 16 par małżeńskich. Podczas spotkania koncert dla Jubilatów zagrała Orkiestra Dęta Gminy Sułoszowa.

W czerwcu, miał miejsce pokaz taneczny dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne, podczas którego dzieci i młodzież tańcząca w ramach zajęć „Taneczne poniedziałki” zaprezentowały efekty swojej rocznej pracy. Zajęcia taneczne w 2022 r. odbyły się w 38 razy.

Centrum Kultury w Sułoszowej w roku sprawozdawczym organizowało także warsztaty bibułkarskie – wykonywaliśmy z nich potem palmy wielkanocne. Podczas warsztatów powstało 45 palm dla dzieci. Organizowaliśmy także warsztaty wykonywania kwiatów bibułkowych przy okazji akcji wakacje w Centrum Kultury dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej. Przez cały rok działa pracownia ceramiczna, która w 2022 r. przeprowadziła 16 spotkań dla grup oraz 37 spotkań (x 2) w ramach zajęć „Ceramiczne czwartki”. Zajęcia plastyczne w ramach „Plastycznych wtorków” to kolejne blisko 40 spotkań.

W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Sułoszowej zrealizowano także konkurs, adresowany do dzieci i młodzieży naszych szkół.

Cykliczny koncert kolędowo – karnawałowy oraz gminne spotkanie integracyjne w ramach Dnia Kobiet nie odbyły się w 2022r. ze względu na panujące jeszcze w tym czasie obostrzenia sanitarne.

Przez cały rok 2022 działała strona internetowa, która była na bieżąco uaktualniana informacjami z życia i działalności Centrum Kultury i Biblioteki, z realizowanych projektów i usług. Liczba odsłon strony internetowej w okresie sprawozdawczym według Google Analytic to 12 522. W 2022 r. został także założony profil instytucji w mediach społecznościowych – Facebooku.

ORKIESTRA DĘTA

Przy Centrum Kultury w Sułoszowej działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta, która w chwili obecnej liczy 15 instrumentalistów oraz 13 osób uczących się w sekcji początkującej. Orkiestra jest ważnym elementem krzewienia kultury w Sułoszowej. Bierze udział w różnych uroczystościach gminnych, kościelnych, strażackich czy okolicznościowych, uświetniając te wydarzenia i zwiększając ich atrakcyjność. Od samego początku istnienia Orkiestra była pozytywnie odbierana przez lokalną społeczność.

Warsztaty muzyczne nauki gry na instrumentach dętych oraz perkusji, odbywają się w każdy piątek od godz. 16.00 do 18.00 – sekcja początkująca. Od godz. 18.00 do 20.00 – próby członków orkiestry. Zajęcia są bezpłatne. Zajęcia prowadzi kapelmistrz Grzegorz Chyc. Poza próbami z kapelmistrzem, dzieci z sekcji początkującej spotykają się dwa razy w tygodniu na nauce rytmów. Muzycy korzystają z możliwości bezpłatnej nauki gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w zajęciach prowadzonych w sekcjach i całym składzie orkiestralnym. Centrum Kultury udostępnia członkom Orkiestry instrumenty oraz potrzebne akcesoria do nauki gry.

W roku sprawozdawczym Orkiestra dwukrotnie dała występ wyjazdowy. Pierwszy – 30 stycznia wystąpili w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach (woj. świętokrzystkie) oraz w Staszowie w Centrum Kultury, gdzie zaprezentowali repertuar kolędowy i uczestniczyli w koncercie w ramach WOŚP. Drugi – 13 listopada w Staszowskim Ośrodku Kultury, koncert “Ku Niepodległej” w ramach dwudniowego wyjazdu warsztatowego w związku z realizowanym zadaniem.

WYPOŻYCZALNIA STROJÓW LUDOWYCH

Przy Centrum Kultury w Sułoszowej działa także wypożyczalnia strojów ludowych. Na potrzeby mieszkańców Gminy Sułoszowa stroje są udostępniane bezpłatnie. Pozostali ponoszą koszty wypożyczenie zgodnie z regulaminem udostępniania. Opieka nad strojami, dbałość o ich stan spoczywa na pracownikach Centrum.

WSPÓŁPRACA

Centrum Kultury w Sułoszowej realizuje swoje zadania samodzielnie oraz przy ścisłej współpracy z instytucjami i organizacjami. W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy współpracę z:

 1. Urzędem Gminy Sułoszowa;
 2. Szkołami z terenu gminy Sułoszowa;
 3. Przedszkole Samorządowe;
 4. Klub Senior +;
 5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna;
 6. Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”;
 7. Koła Gospodyń Wiejskich;
 8. OSP;
 9. Kluby sportowe.

BIBLIOTEKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej wraz z filią w Wielmoży jest wyodrębnioną jednostką wchodzącą w skład Centrum Kultury w Sułoszowej. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje dyrektor Centrum Kultury w Sułoszowej.

ZADANIA PODSTAWOWE:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i edukacyjnych;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz;
 3. upowszechnianie czytelnictwa;
 4. stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców;
 5. popularyzacja zbiorów i usług bibliotecznych w środowisku lokalnym poprzez własne działania.
 6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach : prezencyjnie ( na miejscu w czytelni) oraz w formie wypożyczenia na zewnątrz.

Informatyzacja procesów bibliotecznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Sułoszowej wraz z filią w Wielmoży użytkuje program biblioteczny Libra Net, który dostępny jest dla użytkowników i bibliotekarzy 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, także na urządzeniach mobilnych w dwóch wersjach językowych (polski i angielski). Program pozwala na szybkie opracowywanie posiadanych zbiorów, rejestruje każde wypożyczenie, zwrot i prolongatę. Umożliwia równoległą pracę nad opracowywaniem zbiorów i udostępnianiem zasobów. Tworzy wszystkie niezbędne okresowe sprawozdania statystyczne z pracy biblioteki. Pozwala na przeprowadzanie różnorodnych działań na wielu czytelnikach jednocześnie. Umożliwia zastosowanie kodów kreskowych, ułatwiając tym samym rejestrację wypożyczeń i zwrotów oraz prowadzenie kontroli zbiorów (skontrum). Zapewnia bieżącą kontrolę stanu zbiorów – zarówno pod kątem ilości jak i wartości.

Do elektronicznego katalogu bibliotek wprowadzony został już cały księgozbiór, na bieżąco wprowadzane są egzemplarze zakupione do biblioteki.

BIBLIOTEKA W LICZBACH (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów)

Zbiory biblioteczne – na dzień 31 grudnia 2022 roku;

 1. Księgozbiór obu bibliotek liczył ogółem 30 877 woluminów oraz 412 zbiory specjalne
 2. W omawianym okresie sprawozdawczym zakupiliśmy do bibliotek 1 617 książki oraz 335 zbiorów specjalnych – audiobooków, na łączną kwotę 40 240,43 zł (z czego ponad 7 000,00 zł na zbiory specjalne). W tym z dotacji organizatora na kwotę 20 240,43 zł, w ramach dotacji MKiDN z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na kwotę 20 000,00 zł
 3. 1 161 książek oraz 322 audiobooki trafiły do GBP w Sułoszowej natomiast 456 oraz 13 audiobooków do filii biblioteki w Wielmoży

Dary książkowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 10 woluminów – zostały wprowadzone na stan protokołem „0”.

Wykorzystanie usług bibliotecznych;

 1. Ilość czytelników zarejestrowanych – Sułoszowa – 1 258, Wielmoża – 375
 2. Ilość czytelników aktywnych w 2022 r. – Sułoszowa – 708, Wielmoża – 256
 3. Ilość odwiedzin – Sułoszowa – 5 613 osób, Wielmoża – 1 588 osób
 4. Ilość wypożyczeń – 14 631 sztuk;

Sułoszowa;

 1. na zewnątrz – 10 932
 2. zbiory specjalne – 34
 3. na miejscu w czytelni – 1 438 książek
 4. Wielmoża;
 5. na zewnątrz – 2 227

Wydarzenia i spotkania w bibliotece w zakresie popularyzacji czytelnictwa;

 1. Ferie w bibliotece pod hasłem „U nas nie będziesz się nudzić”
 2. Spektakl on-line pt. „Dzieci sieci – Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów” – w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2022
 3. Interaktywne spotkanie na żywo z bohaterami Plikiem i Folderem – w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2022
 4. Spotkanie dla przedszkolaków – prezentacja „Kultywowanie polskich tradycji wielkanocnych, poznawanie symboli świąt”
 5. Akcje związane z Małopolskimi Dniami „Książki i Róży” – quizy, pomysły na własną książkę „napisz i zilustruj”
 6. Polskie symbole narodowe – 3 Maja – celem spotkania było wyrobienie wśród dzieci postaw szacunku do tradycji narodowych, dziedzictwa kulturowego i historycznego
 7. Organizacja ogólnopolskiego święta czytelnictwa i bibliotek – tym razem pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu” był to XVIII Tydzień Bibliotek i trwał od 08.05.2021r. do 15.05.2021r. Biblioteka zaoferowała swoim użytkownikom szereg atrakcji, w tym:
  1. – warsztaty papiernicze dla dzieci (6.05.2022) – „Spotkania z historią – Warsztaty – Papier ręcznie czerpany”. Warsztaty poprowadziła firma Kalander z Gliwic. Łącznie w warsztatach wzięło udział blisko 130 dzieci
  1. – wystawy „ Z Biblioteką wędruj po świecie” oraz „Na faktach”
  1. – quizy z nagrodami dla dzieci i dorosłych „Mali tropiciele zagadek”, „Koniec wieńczy dzieło”
  1. – biblioteka przygotowała także dla dzieci zabawy związane ze starożytnym Egiptem, hieroglifami i alfabetem demotycznym. W ramach akcji Podróże w czasie uczestnicy wykonywali Mumie Egipską i dowiedzieli się o ostatnim etapie mumifikacji czyli bandażowaniu
  1. – przez cały tydzień trwania akcji funkcjonowała także plenerowa czytelnia „Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!” na placu przed biblioteką.
 8. Dzień Flagi – zajęcia dla dzieci, poznawanie symboliki barw, szacunek do symboli narodowych, techniki składania flagi
 9. Biblioteka „od kuchni” – spotkanie wprowadzające dla przedszkolaków „Tajniki i zakamarki biblioteki”
 10. Wakacyjne spotkania z przedszkolakami
 11. Cykliczne comiesięczne spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych – 11 spotkań w 2022 r.
 12. Literackie spotkania z dziećmi w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci – 10 spotkań w 2022 r.
 13. Spotkania literackie w ramach „Środowych poranków” – (5 lekcji bibliotecznych oraz 4 spotkania z teatrzykiem kamishibai
 14. Konkurs czytelniczy dla wszystkich użytkowników GBP w Sułoszowej i filii GBP w Wielmoży
 15. Udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom – akcje tematyczne i wystawa okolicznościowa
 16. XI edycja Narodowego Czytania – tym razem czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Bibliotekarze z naszych bibliotek w 2022 r. poszerzali swoją wiedzę głównie za pośrednictwem webinariów i szkoleń online. Ich tematyka obejmowała zagadnienia:

 1. Infrastruktura bibliotek 2022
 2. Zasady, pomysły na działania, dobre praktyki
 3. Jak wspierać dzieci w sytuacjach wojny na Ukrainie – Szkolenie pn.: „Biblioteka – tutaj rozmawiamy o wszystkim”
 4. Projekt „Ukraińcy w bibliotece”
 5. Analiza funkcjonowania bibliotek – narzędzia, które ułatwią ci pracę
 6. Webinarium wprowadzające w nowe zadania akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”
 7. Wolontariat w bibliotece – dobre praktyki
 8. Partnerstwo dla książki – promocja czytelnictwa – zasady, przykłady, pomysły. Szkolenie związanie ze złożonym wnioskiem do Instytutu Książki.

PROGRAMY I PROJEKTY

 1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operatorem jest Biblioteka Narodowa – zakup książek – w 2022 r. biblioteka otrzymała kwotę 20 000, 00 zł.
 2. Uczestnictwo wraz z Instytutem Książki w akcji czytelniczej przeznaczonej dla dzieci pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek” – akcja trwa przez cały rok. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
 3. Academica– Centralna Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Publikacji Naukowych. Biblioteka przystąpiła do projektu finansowanego przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza. Program jest pilotowany przez Bibliotekę Narodową. W bibliotece głównej w Sułoszowej uruchomiono terminal systemu CWPN na którym czytelnicy mogą na miejscu korzystać z publikacji cyfrowych. System Academica oferuje: pełnotekstowe przeszukiwanie setki tysięcy współczesnych publikacji naukowych, artykułów, monografii podręczników i skryptów – szczególnie przydatne dla uczniów i studentów.
 4. Dyskusyjny Klub Książki – Spotkania dla dorosłych: raz w miesiącu, dla dzieci: w ramach „Środowych poranków” – w wybrane środy.
 5. Kontynuacja działań związanych z realizacją zadania „Nowe wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułoszowej” polegającą na utrzymaniu standardów Certyfikatu Biblioteka+, wypełnienie zadeklarowanych w zadaniu zobowiązań oraz systematyczne prowadzenie sprawozdawczości z Instytutem Książki. W roku 2022 składaliśmy ostatnie sprawozdanie z zadania (obejmowało swym zakresem rok 2021). Przeszliśmy pozytywną weryfikację i projekt został zakończony pozytywnie.

Aktywność obywatelska(organizacje pozarządowe)

Na obszarze Gminy działają następujące organizacje pozarządowe:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa I
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa II
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Sułoszowa III
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Wielmoża
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Wola Kalinowska
 6. Ludowy Klub Sportowy „Prądnik” w Sułoszowej
 7. Stowarzyszenie Sportowo-Ludowe „Wielmożanka” w Wielmoży
 8. Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa I
 9. Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa II
 10. Koło Gospodyń Wiejskich Sułoszowa III
 11. Koło Gospodyń Wiejskich Wielmoża
 12. Koło Gospodyń Wiejskich Wola Kalinowska
 13. Stowarzyszenie Klub Seniora „Pod Maczugą” w Sułoszowej
 14. Stowarzyszenie „Orli Szlak”

Stanisław Gorajczyk
Wójt Gminy Sułoszowa

Sułoszowa, 19 maja 2023 r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ