Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki nr 56/12 o pow. 0.0697ha, nr 56/13 o pow. 0.0675ha i nr 56/14 o pow. 0.0705ha położony w miejscowości Wielmoża przy ulicy Alternatywy

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 i 6  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sparwie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 zpóźn. Zm.)

 Wójta Gminy Sułoszowa

 Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działki
nr 56/12 o pow. 0.0697ha, nr 56/13 o pow. 0.0675ha i nr 56/14 o pow. 0.0705ha położony w miejscowości Wielmoża przy ulicy Alternatywy

 

 

1. Przedmiot przetargu:

             Działki zlokalizowane w Wielmoży przy ulicy Alternatywy. Droga dojazdowa do działek drogą gruntową, zjazd na ulicę Alternatywy z drogi gminnej, asfaltowej – ul. Graniczna. Nieruchomości położone około 1,5 km od drogi wojewódzkiej nr 794 relacji Wolbrom – Skała – Kraków. Dojazd do nieruchomości jest korzystny.

            Nieruchomości mają regularny kształt – prostokąta, z wyjątkiem działki nr 56/12, która jest prostokątem ze ściętym narożem. Teren nieruchomości nie wymaga niwelacji, porośnięty jedynie chwastami i niewielkimi samosiejkami. Działki niezabudowane.

            Uzbrojenie terenu jest średnie. Przez zachodnią część na kierunku północ – południe przebiega gazociąg.Wodociąg przebiega w odległości około 35 metrów od południowej granicy nieruchomości wzdłuż ul. Alternatywy. Brak sieci kanalizacyjnej w pobliżu. Ze względu na lekkie pochylenie terenu konieczna byłaby przepompownia ścieków lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.Energia elektryczna doprowadzona jest do budynków położonych w odległości około 40 m od nieruchomości.

 2. Informacje o przeznaczeniu nieruchomości:

             Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa:  uchwała nr   XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 października 2009 roku oraz uchwała XXXI/210/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 lipca 2005 roku:

Działki nr 56/12, 56/13, 56/14, obręb Wielmoża przeznaczone są pod:

– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – MN1

            Działki nr 56/12, 56/13, 56/14 nie znajdują się w strefach określonych uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14.06.2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sułoszowa.

 

 3. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

 

            Nieruchomości nr 56/12, 56/13 i 56/14 przeznaczone na sprzedaż – Uchwała Nr XXVIII/246/2021  Rady Gminy z dnia 26 lutego 2021r. oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż podano do publicznej wiadomości od 21.06.2021 -12.07.2021r.

 

4. Termin zagospodarowania:

nieoznaczony

 5. Cena wywoławcza:

 Cena wywoławcza:

– dz. nr 56/12 w wysokości 70 000,00 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto,

– dz. nr 56/13 w wysokości 70 000,00 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto,

– dz. nr 56/14 w wysokości 70 000,00 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Kwota stanowiąca 1,01% ceny netto osiągniętej w przetargu jest zwolniona z podatku VAT. Do kwoty stanowiącej 98,99% ceny netto osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 6. Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Dział III księgi wieczystej nr KR2P/00015808/4 – prawa i ograniczenia – brak wpisów.

Dział IV księgi wieczystej nr KR2P/00015808/4– Hipotek – brak wpisów.

 7. Termin i miejsce przetargu:

Dz. nr 56/12 – 09.09.2021 roku (środa) godz. 10.00,

Dz. nr 56/13 – 09.09.2021 roku (środa) godz. 11.00,

Dz. nr 56/14 – 09.09.2021 roku (środa) godz. 12.00,

sala obrad pokój nr 3 (parter)  w bud. Urzędu Gminy Sułoszowa, przy ul. Krakowskiej 139.

 8. Wysokość wadium:

1. Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie najpóźniej do 27 sierpnia 2021 roku, w wysokości  3 500,00 zł (słownie: trzy i pół tysiąca złotych 00/100).

2.Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Sułoszowa:

 nr 13 8591 0007 0270 0000 0013 0008 z opisem: „Wadium – numer działki – Wielmoża – imię i nazwisko”

3. Wadium należy wnieść do każdej działki osobno, jeżeli jedna osoba chce przystąpić do przetargu więcej niż jednej działki. Potwierdzenie wpłaty wadium oraz dowód osobisty należy okazać przed wejściem na salę obrad – miejsce przetargu.

4. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

 9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 40 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Sułoszowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Koszty notarialne i opłaty sądowe:     Ponosi Nabywca

11. Informacje dotakowe:

Wójt Gminy Sułoszowa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji można uzyskać  w Urzędzie Gminy w Sułoszowej pokój nr 22 lub telefonicznie 12 3896028 wew.22, w godzinach pracy urzędu.    

Sułoszowa, 02.08.2021r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ