Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
ZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia01.12.2023 r. godz. 9.30
Przewidywany czas trwania ryzykaOd godz. 9.30 dnia 01.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia  01.12.2023 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 01.12.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.  
Dzień 30.11.2023 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 01.12.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat krakowski, powiat oświęcimski, powiat wadowicki.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 01.12.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 606 530.
 INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludnościosoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),  osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),  osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowiaOsoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
 Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 
Zalecane środki ostrożnościOgół ludności: rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.   Wrażliwe grupy ludności: ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,  osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.    Zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowychStopień 2 Obowiązujące ograniczenia: ·        Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* ·       Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczowychowawczych. ·       *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok  Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  • Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej.
 INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania01.12.2023 r. godz. 9.30
Podstawa prawnaUstawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)
Źródła danychPaństwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
OpracowanieDepartament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie
Publikacjahttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6 
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ