POSTANOWIENIE Nr 220/2024


KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II
z dnia 21 lutego 2024 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sułoszowa na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z
2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Krakowie II postanawia, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sułoszowa
ustalonych postanowieniem Nr 24/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 28
kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Sułoszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2023 r. poz. 3133):
1) w obwodzie głosowania nr 2 wyrazy „Centrum Kultury w Sułoszowej, ul. Szkolna 5, 32-045
Sułoszowa” zastępuje się wyrazami „Klub Seniora w Sułoszowej, ul. Krakowska 8, 32-045
Sułoszowa”.
§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmianę dokonaną
niniejszym postanowieniem, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Sułoszowa, Wojewodzie
Małopolskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi
do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia
do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza
Wyborczego w Krakowie II. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu
do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w
Krakowie II.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie i w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze Gminy Sułoszowa.


Komisarz Wyborczy w Krakowie II
Rafał Marek Sobczuk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ