OGŁOSZENIE O zamiarze udostepnienia kanału technologicznego w pasie dróg gminnych Gminy Sułoszowa oraz w pasie drogi powiatowej 1154K oraz wojewódzkiej 773 dla których Gmina Sułoszowa jest inwestorem zastępczym.

Sułoszowa, 18.10.2018r.

OGŁOSZENIE

O zamiarze udostepnienia kanału technologicznego w pasie dróg gminnych Gminy Sułoszowa oraz w pasie drogi powiatowej 1154K oraz wojewódzkiej 773 dla których Gmina Sułoszowa jest inwestorem zastępczym.

Działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj.; Dz. U. 2017, poz. 2222 z późn. Zm.) Wójt Gminy Sułoszowa będąc zarządcą dróg gminnych na terenie gminy Sułoszowa oraz inwestorem zastępczym dla drogi powiatowej nr 2134K informuje, iż trwają przygotowania do realizacji niżej wymienionych inwestycji drogowych;

  1. “Przebudowa drogi gminnej na długości ul. Szkolnej i ul. Stara Wieś, obręb 0004 Wielmoża w miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa”. 
  2. Budowa ścieżki rowerowej na ul. Zielnej w miejscowości Wola Kalinowska  
    w Gminie Sułoszowa.
  3. Przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Sułoszowa polegająca na budowie ścieżki rowerowej w odc. 060 km 0+000 do 0+326 oraz odc. 060 km 0+446 do 0+568.
  4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K (ul. Skalna) w miejscowości Sułoszowa
    polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 773 do skrzyżowania z drogą powiatową 2136K.

W ramach planowanej budowy oraz przebudowy ww. dróg może powstać obowiązek wybudowania w pasach drogowych tych dróg kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od umieszczeni a niniejszej informacji na stronie internetowej Gminy Sułoszowa zgłosi się podmiot zainteresowany udostepnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony byłby na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 15a cytowanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących do eksploatacji.;

a)      Urządzeń infrastruktury technicznej związanymi z potrzebami ruchu drogowego ,

b)      Linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Podmioty zainteresowane udostepnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym wyżej wymienionych dróg gminnych oraz drogi powiatowej mogą składać do zarządcy drogi pisemne wnioski.

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczącą wymagań jakie winien spełniać kanał technologiczny do potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

W myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

W przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostepnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia, zarządca drogi działając zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych nie będzie lokalizował kanału technologicznego w pasie drogowym.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Sułoszowa oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 , 01-211 Warszawa.

Otrzymują;

  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20 , 01-211 Warszawa.
  2. a/a
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ