Ogłoszenie – nabór na stanowisko

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

INSPEKTOR  DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  w Urzędzie Gminy w Sułoszowej

 

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

INSPEKTOR  DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  w Urzędzie Gminy w Sułoszowej

 

I.                    LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

1 etat

II.                  PODSTAWOWE OBOWIAZKI

 

Zakres wykonywanych  zadań na stanowisku.

 

1.   prowadzenie spraw wojskowych w zakresie ustalonym odrębnymi ustawami;

2.   organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

3.   organizowanie służby stałego dyżuru dla potrzeb zarządzania  kryzysowego;

4.   planowanie i organizowanie akcji kurierskiej i mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych;

5.   planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

6.   prowadzenie postępowania reklamacyjnego z urzędu i na wniosek;

7.   planowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrola przedsięwzięć obrony cywilnej    

      realizowanych przez instytucje, podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy;

8.  przygotowywanie i zapewnianie prawidłowego działania elementów systemu 

      wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;

9.  opracowywanie i aktualizacja planów OC i zarządzania kryzysowego Gminy, nadzór nad

      opracowaniem planów przez instytucje gospodarcze i inne jednostki organizacyjne, na

      których ciąży taki obowiązek;

10. ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i gotowości cywilnej dla instytucji, podmiotów

      gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych na terenie Gminy;

11. kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań;

12. planowanie i realizacja zapotrzebowania w sprzęt i środki, a także zapewnienie 

       odpowiednich  warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków

       obrony cywilnej;

13. planowanie i realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem ujęć wody w czasie osiągania

       wyższych stanów gotowości obronnej oraz zabezpieczenia dostaw wody dla ludności na cele

       obronne;

14. planowanie i realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem w ukryciu ludności na terenie

       Gminy;

15. organizowanie szkoleń ludności w zakresie obronnym i powszechnej samoobrony;

16. planowanie i realizacja zadań związanych z podwyższeniem gotowości obronnej;

17. planowanie realizacji zestawów zadań obronnych dotyczących osiągania gotowości obronnej

       dla poszczególnych jednostek organizacyjny

 

2. w zakresie ochrony informacji niejawnych:

1.  bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie;

2.  udostępnianie lub wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami “zastrzeżone” osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa;

3.  egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;

4.  kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych;

5.  wykonywanie poleceń pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych;

6.  prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom;

3. w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) prowadzenie dokumentacji związanej z:

a)   przeglądem i ubezpieczeniem  samochodów i sprzętu przeciwpożarowego,

b)  zakupem sprzętu przeciwpożarowego,

c) rozliczaniem kierowców zatrudnionych do wykonywania czynności związanych z obsługą

    przeciwpożarową,

d) przychodem i rozchodem paliwa,

e) współpraca z konserwatorami OSP pojazdów w zakresie kart drogowych, rozliczania

    czasu pracy kierowców, rozliczania zużycia paliwa, ubezpieczania pojazdów dotyczące 

    stanowiska: kierowcy – konserwatora sprzętu pożarniczego,

f) współpraca z Komendantem Gminnym OSP. Prowadzenie innych spraw   związanych z

    działalnością OSP.

4. w zakresie organizacji zgromadzeń i imprez masowych na terenie Gminy.

    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na zgromadzenie 

    i przeprowadzanie imprez masowych na terenie Gminy.                                              

III.                WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU PRACY

·         Praca w wymiarze 1 etatu , biurowa, umysłowa , samodzielna, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie,

·         Praca wymagająca współpracy z innymi komórkami urzędu a także innymi   i instytucjami,

·         Dyspozycyjność,

·         Sytuacje stresowe, konieczność szybkiego  reagowania  i podejmowania decyzji,

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia  ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozmienieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekracza 6%

IV.                MAGANIA NIEZBĘDNE( WYKSZTALCENIE,UPRAWNIENIA , STAŻ

·         Obywatelstwo polskie,

·         Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające  wykonywanie zadań  na stanowisku, preferowane kierunki: wojskowe, zarządzanie kryzysowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

·         Co najmniej 3 letni staż pracy w strukturach związanych z obronnością,

·         Dobra znajomość obsługi  komputera (pakiet Office-word, excel ),

·         Znajomość  ustaw :

– ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

– ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

– samorządzie gminnym,

– KPA

– o ochronie informacji niejawnych

– o ochronie danych osobowych

– o bezpieczeństwie imprez masowych

V. WYMAGANIA DODATKOWE

Prawo jazdy kat. B,

łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,

Odporność na stres

VI. UMIEJĘTNOŚCI

·         Umiejętność analitycznego myślenia,

·         Umiejętność  pracy w zespole,

·         Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

·         List motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem,  z numerem telefonu,

·         CV

·         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*( do pobrania na stronie  www.suloszowa.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         Kserokopia dyplomu poświadczająca wymagane wyksztalcenie,

·         Opis dotychczasowej pracy,

·         Dokumenty potwierdzające  3-letni staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu ),

·         Podpisane oświadczenia :

– o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*

– o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

– o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych*

·         Kserokopia dowodu osobistego.

* druki do pobrania na stronie .

VIII. TERMIN I MIEJSCE  SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy  składać osobiście w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego ) z dopiskiem na kopercie ,,Nabór na stanowisko  inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony  przeciwpożarowej”  do dnia 12 grudnia 2017r.do godz. 15,30 w pok. 25  lub wysłać  na adres : Urząd Gminy w Sułoszowej  ul. Krakowska 139 ,                        32-045 Sułoszowa

IX.  INNE INFORMACJE

Dodatkowe  informacje  w sprawach rekrutacji  można uzyskać w pok.15 lub tel. 12 3896028 wew.15

Wszelkie informacje  w sprawach rekrutacji, podane  będą  do publicznej  wiadomości .

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.suloszowa.pl i w Biuletynie Informacji  Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sułoszowej.

Kandydat wyłoniony  w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o  niekaralności.

W terminie  2 tygodni po ogłoszeniu naboru należy odebrać złożone dokumentu( dotyczy osób które nie zakwalifikowały się ) Po upływie tego terminu  dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

 

WÓJT
Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ