Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułoszowa w 2014 – 2015 r

Sułoszowa: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułoszowa w 2014 – 2015 r Numer ogłoszenia: 10210 – 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa , Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29. Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułoszowa w 2014 – 2015 r. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sułoszowa, polegająca na utrzymaniu w sprawności technicznej 424 sztuk opraw oświetleniowych w tym oświetlenie w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych 227 szt., drogi gminne 197 szt. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wymiana zużytych źródeł światła i naprawa elementów opraw oświetleniowych, wymiana uszkodzonych stateczników opraw oświetleniowych, wymiana uszkodzonych układów zapłonowych, wymiana uszkodzonych oprawek, wymiana uszkodzonych wkładek i główek bezpiecznikowych, wymiana uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych, systematyczna regulacja pracy sterowników astronomicznych oraz elementów układu sterowania, wymiana drobnych elementów nie ujętych wyżej a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, okresowe oczyszczanie kloszy opraw oświetleniowych, lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznych i kablowych liniach oświetleniowych, dbałość o stan techniczny skrzynek sterujących oświetleniem łącznie z prawidłowym zabezpieczeniem dostępu do nich osobom postronnym, terminowe usuwanie usterek, zakłóceń w działaniu sieci oświetlenia ulicznego, współpracę z Zakładem Energetycznym w zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego, przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie do prowadzenia takiej działalności, utrzymanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym, wykonawca pokrywa koszty wszystkich materiałów koniecznych do realizacji umowy, wykonywanie napraw bieżących w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez wymianę wyłączników, wszystkie zgłoszenia i reklamacje dotyczące konserwacji muszą być wykonane przez wykonawcę w ciągu 48 godzin, natomiast wyłączenia świecących się lamp w ciągu dnia wykonawca zobowiązuje się dokonać w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego, ustawienie czasu świecenia poszczególnych dróg wg zaleceń zamawiającego, Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem, materiały muszą spełniać wymagania określone w aktualnie obowiązujących normach. Uwagi: Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia oświadczenia o zgodzie właściciela sieci oświetleniowych TAURON DYSTRYBUCJA S A na wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych przez wykonawcę. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 2 000,00 zł (słownie; dwa tysiące złotych 00/100) III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: – jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu zleceniodawcy czy wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego – działania siły wyższej, – obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania, – zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, – zawarcia umowy na prace dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub wprowadzenie prac zamiennych – innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: – konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia, 3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) w wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. c) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, d) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy e) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, f) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT). 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu podpisanego przez dwie strony, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. : zmiana konta, siedziby firmy, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. W ciągu 3 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach – wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy. 7.Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa. SIWZ można również odebrać w pok. nr 24 lub za pośrednictwem poczty. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ