Ważna informacja – zgłaszanie szkód do ARIMR

INFORMACJA ws. GRADOBICIA w kwestii dopłat bezpośrednich ORAZ działań Inwestycyjnych (m.in. restrukturyzacja, modernizacja, młody rolnik)

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Rolnik powinien złożyć pisemne Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które powinno zawierać:

1.      Numer identyfikacyjny gospodarstwa,

2.      Imię i nazwisko rolnika,

3.      Adres zamieszkania,

4.      Numery działek ewidencyjnych zadeklarowanych we wniosku o płatności na których wystąpiły szkody wraz z podaniem rodzaju uprawy.

Do wyżej wymienionego oświadczenia rolnika należy dołączyć pisemne oświadczenia dwóch świadków (druk w załączniku).

Jeżeli rolnik do dnia wydania decyzji dostarczył dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności i zostały one uznane przez Kierownika BP za stanowiące podstawę do uznania wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, rolnik zachowuje prawo do uzyskania płatności do gruntów rolnych lub zwierząt, których dotyczyło działanie siły wyższej lub nadzwyczajne okoliczności, pod warunkiem, że grunty te lub zwierzęta spełniały warunki kwalifikowalności w dniu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku, gdy grunt/zwierzę nie spełniało warunków kwalifikowalności w dniu złożenia wniosku o płatność, nie kwalifikuje się do przyznania pomocy z tytułu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Poniżej link do szczegółowych informacji na ten temat:  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020-informacje/sila-wyzsza.html

Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie przy ul. Promienistych 1 lub przesłać pocztą na adres Biuro Powiatowe ARiMR w Krakowie, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków

W przypadku realizacji zobowiązań z działań typu restrukturyzacja, modernizacja, młody rolnik należy dodatkowo zwrócić się pisemnie do Biura Wparcia Inwestycyjnego z informacją o wystąpieniu szkody, co ma znaczenie ze względu na realizację podjętych zobowiązań oraz wskaźników wymaganych poprzez realizację danego programu.

Do pisma wskazane dołączyć dokumentację zdjęciową.  

Oddzielnie zatem składamy wniosek do Gminy, osobno do Biura Powiatowego w sprawie dopłat oraz Oddziału Regionalnego, w przypadku działań inwestycyjnych

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ