Informacja dla mieszkańców starających się o dofinansowanie do wymiany kotłów

Informacja dla mieszkańców starających się o dofinansowanie do wymiany kotłów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.08.2017 r. zmianie uległ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (dalej SzOOP) w zakresie realizacji projektów w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie przedstawionym poniżej.

DOFINANSOWANIE DO URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie odpowiednio wynosiło:

 1. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

 2. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

 3. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

 4. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła:

– nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego

– nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalacje wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, będzie nadal wynosiła:

 • maksymalnie do 6 tys. zł (Poddziałanie 4.4.2 – biomasa i paliwa gazowe ) i do 1 tys. zł (Poddziałanie 4.4.3 – paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego

 • do wielokrotności 6 tys. zł (Poddziałanie 4.4.2 – biomasa i paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (Poddziałanie 4.4.3 – paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

 

BUDYNKI, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO ELEKTRYCZNE POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY (BOJLERY)

W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody (bojler) istnieje możliwość wprowadzenia tego rodzaju budynków do projektów pomimo przekroczenia wskaźnika EPh+w pod następującymi warunkami, jeżeli zostaną one spełnione łącznie:

 1. przeprowadzona w budynkach ocena energetyczna wykazała wysoką efektywność energetyczną tych budynków oraz audytorzy nie mają możliwości zaproponowania racjonalnych pod względem energetycznym i ekonomicznym prac termomodernizacyjnych. Są to budynki, w których wskaźnik EPh+w przekracza wartość 150 kWh/m2/rok, ale jest to związane wyłącznie ze stosowaniem w budynku elektrycznego ogrzewania ciepłej wody użytkowej, a tym samym konieczności przyjmowania do obliczeń współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3) właściwego dla sieci elektroenergetycznych. Budynki te w stanie istniejącym są oceniane jako obiekty o bardzo dobrej izolacyjności, co jest najważniejszym warunkiem dostępowym w ramach działania 4.4.

 2. mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji bojlera elektrycznego i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła.

OCENY ENERGETYCZNE

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami z Państwa strony wyjaśniamy, że oceny energetyczne na terenie naszej Gminy rozpoczną się w najbliższym czasie zgodnie z harmonogramem który przygotował Urząd Marszałkowski i przypominamy również iż:

– przeprowadzenie oceny energetycznej jest bezpłatne dla właściciela budynku, również w przypadku jego ostatecznej decyzji o odstąpieniu od wymiany źródła ciepła.

 

Wskazówki dotyczące audytów:

 1. Pierwsza wizyta u mieszkańca – wizja lokalna:

  1. Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona (powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).

  2. Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych.

  3. Audytor zbiera dane dotyczące budynku, dokonuje pomiarów i wpisuje je do ankiety.

  4. Właściciel/osoba upoważniona powinna na zakończenie wizyty sprawdzić, czy wpisane dane są prawidłowe.

  5. Właściciel/osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem prawidłowość prowadzonych danych.

Ważne jest, żeby podczas wizji lokalnej nie była to przypadkowa osoba, która akurat jest w domu, ponieważ może nie mieć wystarczającej wiedzy dotyczącej budynku lub planowanych prac remontowych.

  1. Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny:

  1. Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty był właściciel budynku lub osoba upoważniona (powinna posiadać odpowiednie upoważnienie na piśmie od właściciela).

  2. Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dany audytor pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych.

  3. Dokument oceny energetycznej ma być prezentowany w wersji papierowej w całości.

  4. Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych
   do oceny danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.

  5. Audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła.
   Jeśli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne, audytor przedstawia możliwe warianty.

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ