Drogownictwo


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30  
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi gminnej


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy 
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego uzgodnienia


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 poz. 645 t. j.); Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2022 poz. 503 t. j.) oraz Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2022 poz. 2000 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 07.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek o wydanie warunków na wykonanie ogrodzenia- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30  
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Wniosek o uzgodnienie projektu budowy/przebudowy/likwidacji zjazdu z drogi gminnej


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy 
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego zaświadczenia


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 poz. 645 t. j.); Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2022 poz. 2142 t. j.) oraz Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2022 poz. 2000 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 07.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek o uzgodnienie projektu budowy/przebudowy/likwidacji zjazdu z drogi gminnej- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30  
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Stawka opłaty za zajęcie 1 m2pasa drogowego, za każdy dzień zajęcia, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach wynosi:
 • za zajęcie: pasa jezdni do 20% szerokości, chodnika, pasa pieszych, pasa awaryjnego, pasa bezpieczeństwa, zatoki postojowej lub autobusowej, parkingu, ścieżki rowerowej – 5,00 zł/m2/dzień
 • za zajęcie pasa jezdni do 50% szerokości – 7,00 zł/m2/dzień
 • za zajęcie pasa jezdni powyżej 50% szerokości – 10,0 zł/m2/dzień
 1. Stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynosi:
 • obiekty budowlane, obiekty handlowe, obiekty usługowe – 0,40 zł/m2/dzień
 • reklamy – 1,0 zł/m2/dzień
 • ogrodzenia – 0,40 zł/m2/dzień
 1. Stawka opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego przez umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wraz z przyłączami, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2powierzchni rzutu poziomego tego urządzenia wynosi:
 • linie energetyczne, kablowe i napowietrzne, linie gazowe, sieci nośników energetycznych włącznie z przyłączami, niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 150,00 zł/m2
 • kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci wodociągowe – 10,0 zł
 • obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej kablowej i napowietrznej –
  20,00 zł/m2
 • urządzenia infrastruktury technicznej jak w punkcie 1 i 2 lecz umieszczone na obiektach mostowych – 200,00 zł/m2. 
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 1. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa, w terminie 14 dni od dni doręczenia stronie.


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 poz. 645 t. j.); Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2022 poz. 2142 t. j.) oraz Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2022 poz. 2000 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 26.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 26.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego – Pobierz


Karta sprawy:   Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę/przebudowę/likwidację zjazdu z drogi gminnej


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy 
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego zaświadczenia


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 poz. 645 t. j.); Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2022 poz. 2142 t. j.) oraz Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2022 poz. 2000 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 07.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę/przebudowę/likwidację zjazdu z drogi gminnej- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30  
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Zaświadczenie o dostępie nieruchomości do drogi publicznej


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy 
Przepisy nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego zaświadczenia


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 poz. 645 t. j.); Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2022 poz. 2142 t. j.) oraz Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2022 poz. 2000 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28, I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 07.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Zaświadczenie o dostępie nieruchomości do drogi publicznej- Pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ