Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sułoszowa

Sułoszowa: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sułoszowa Numer ogłoszenia: 372408 – 2012; data zamieszczenia: 30.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zobacz wyniki Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa , Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29. Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sułoszowa. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sułoszowa do szkół podstawowych w Sułoszowej I, Sułoszowej III, Wielmoży i Woli Kalinowskiej. Przedmiot zamówienia polega na dostawie pomocy dydaktycznych do siedzib poszczególnych szkół podstawowych w Sułoszowej I, Sułoszowej III, Wielmoży i Woli Kalinowskiej. Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany jest w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sułoszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach Nr 4.1 – 4.4 oraz Nr 5.1 – 5.4 do niniejszej SIWZ. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający oświadcza, że w przypadku wskazania w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia pochodzenia niektórych elementów, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza użycie (zaoferowanie) równoważnych elementów przedmiotu zamówienia. Oferowane elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe. Wskazane w opisach przedmiotu zamówienia pochodzenia niektórych elementów należy traktować wyłącznie jako przykładowe elementy powszechnie dostępne i używane. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru ofert w opisanym niżej zakresie: a) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, d) zmiana umowy jest również dopuszczalna, jeżeli wynika ze względu na wyjątkową sytuację, nie zawinioną przez żadną ze stron i której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa SIWZ można również odebrać w pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych dla zajęć logopedycznych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla zajęć logopedycznych w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sułoszowa do szkół podstawowych w Sułoszowej I, Sułoszowej III, Wielmoży i Woli Kalinowskiej. Szczegółowy asortyment zawarty jest w załącznikach do SIWZ o nr 4.1. do 4.4. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.52.41.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa pomocy dydaktycznych dla zajęć gimnastyki korekcyjnej. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Sułoszowa do szkół podstawowych w Sułoszowej I, Sułoszowej III, Wielmoży i Woli Kalinowskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach Nr 5.1 – 5.4 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ