Zmiana stawek opłat za odpady komunalne

Wójt Gminy Sułoszowa zawiadamia, iż dnia 7 czerwca 2021 r. Rada Gminy Sułoszowa  podjęła uchwałę nr XXXII/269/2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2021 r., poz. 3410) w  sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa

 

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 lipca 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 PLN  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 56,00 PLN miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  Zwolnienie z opłaty  wynosi 7 zł/osoba/miesiąc.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.) oraz aktami prawa miejscowego każdy mieszkaniec gminy jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Powyższe nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec, których została wydana decyzja, w takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ