Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:

  1. wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu)
  2. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )

2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia – uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

17 zł – za ustanowienie pełnomocnika*

24 zł – za wydanie duplikatu zezwolenia

10 zł od każdej wydanej decyzji

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
73 8591 0007 2040 0530 0013 0873

Informacja dodatkowa:

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


Termin załatwienia sprawy
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Sułoszowa do pokoju nr 23, zostawić na dzienniku podawczym lub przesłać pocztą. Termin załatwienia sprawy do 1 miesiąca po wydaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii postanowienia.


Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krakowie, ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Urzędu Gminy w Sułoszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia.


Odbiór dokumentu
Dokumenty należy odebrać w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Sułoszowa, termin odbioru zostanie wskazany w przesłanym piśmie.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Uchwała Rady Gminy Sułoszowa nr XXXIX-339-2018 z dnia 22.06.2018 r.


Uwagi
Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Sułoszowej.

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Przedsiębiorca który, zakończył sprzedaż napojów alkoholowych lub dokonał zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu jest zobligowany do zgłoszenia zmian organowi w ciągu 14 dni od powstania zmiany.


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Mariola Sołtysik-Czarnota
tel. 12 389 60 28 wew.23 , I piętro pokój nr 23


Data utworzenia karty:11.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji:-


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek dotyczący wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- Pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu- Pobierz

Wniosek o zmianę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:

  1. wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku
  2. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

Opłaty

(1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe)

43,75zł  – dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75zł  –  dotyczy zezwoleń od  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175zł – dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
73 8591 0007 2040 0530 0013 0873


Termin załatwienia sprawy
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.
Wniosek należy złożyć minimum 7 dni przed planowaną imprezą.


Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krakowie, ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Urzędu Gminy w Sułoszowej


Odbiór dokumentu
Dokumenty należy odebrać w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Sułoszowa, termin odbioru zostanie wskazany w przesłanym piśmie.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Mariola Sołtysik-Czarnota
tel. 12 389 60 28 wew.23 , I piętro pokój nr 23


Data utworzenia karty: 11.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji:-


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu- Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni


Wymagane dokumenty:
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu


Opłaty
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500zł.

525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500zł.

2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000zł.

1,4% wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500zł.

1,4% wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa).

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500zł.

2,7% wartości sprzedaży- dotyczy zezwoleń powyżej 18 % alkoholu.

Opłatę wnoszą przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000zł.

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek bankowy:

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
73 8591 0007 2040 0530 0013 0873


Termin załatwienia sprawy
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Tryb odwoławczy
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krakowie, ul. J. Lea 10 za pośrednictwem Urzędu Gminy w Sułoszowej


Odbiór dokumentu
Po dokonaniu naliczenia opłaty dokumenty są wysyłane pocztą.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Mariola Sołtysik-Czarnota
tel.12 389 60 28 wew. 23, I piętro pokój nr 23


Data utworzenia karty:11.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji:-


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu- Pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ