ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE

Sułoszowa, dn. 19.04.2021 r.

GK.6220.1.2021

ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 poz. 256 ze zm. – dalej Kpa) w związku z prowadzonym postepowaniem Pana Piotra Frosztęgi pełnomocnika Gminy Sułoszowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami

 

realizowana na działkach o nr ew.

 

6, 10/3, 1903/3, 1903/4, 1903/5, 28/6, 31/6, 44/6, 45/17, 1903/76, 46/1, 65/2, 77/6, 81/8, 90/4, 97/4, 105, 114, 120, 123/8, 128/2, 130/2, 136/6, 141/2, 149/6, 150, 157, 162, 170, 171, 178/2, 182/2, 188/6, 192/7, 199/5, 209/4, 211/4, 222/4, 227/13, 234/20, 235/10, 246/4, 252/9, 259/6, 264/6, 274/6, 275/16, 277/6, 286/6, 292/8, 301/15, 310/4, 322/4, 332/4, 341/2, 348/4, 355/2, 360/13, 366/7, 367/5, 376/2, 387/4, 396/4, 404/5 obręb 0001 Sułoszowa I oraz na działkach nr 804/4, 347/8, 805/2, 350/23, 807, 808/2 obręb 0002 Sułoszowa II w miejscowości Sułoszowa, gmina Sułoszowa”

 

wyznacza się stronom postępowania 7- dniowy termin do zapoznania się z aktami sprawy od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, które znajdują się w Urzędzie Gminy Sułoszowa, pokój nr 22, Tel. 012 389 60 28 wew. 22 w godzinach;

Poniedziałek 9.15 – 16.00

Wtorek – Piątek 7.30 – 14.00

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ze względu na wprowadzony stan epidemii oraz ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Gminy Sułoszowa istnieje możliwość zapoznania z aktami sprawy drogą elektroniczną poprzez kontakt telefoniczny 12 389 60 28 wew. 22 lub mailowy

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

Otrzymują:

  • strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa i na stronie internetowej suloszowa.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej
  • a/a
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ