ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Sułoszowa, dnia 18.03.2024 r.

GK.6220.1.2024

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.- dalej k.p.a.) i art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamiam

że w dniu 29.02.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.03.2024 r.) na wniosek Zarządu Powiatu Krakowskiego, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków działającego przez pełnomocnika Jacek Kocjan – Niweleta Sebastian Gwizdek, ul. Forteczna 5, 32-086 Węgrzce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2136K do granicy z powiatem Olkuskim w miejscowości Sułoszowa, gminie Sułoszowa, powiecie krakowskim, województwie małopolskim” w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku od ronda w Sułoszowej do granicy w powiatem Olkuskim” realizowana na działkach o nr ewid.:

355, 437, 436, 356, 434, 357, 433, 358, 430, 359, 427, 360, 361, 426, 362, 425, 363, 364, 423, 365, 419, 418, 366, 417, 367, 368, 415, 414, 413, 369/1, 412, 370, 410/1, 371, 408, 372, 405, 373, 403, 402, 374, 400, 375, 376, 398, 377, 396, 378, 394, 379, 380, 392, 381, 391, 382, 390, 383, 388, 385, 387, 386, 258, 259, 260, 1238, 1237, 337, 338/2, 338/1, 335, 339/3, 336, 1236/9, 339/4, 340/2, 687, 339/6, 801/1, 339/5, 801/4, 341/9, 686/5, 1253/15, 801/3, 844/1, 844/3, 845/1, 339/1, 340/1, 857/1, 1254/2, 845/3, 858/1, 341/8, 857/5, 1236/8, 858/2, 845/2, 857/6 w miejscowości Sułoszowa II, obr. 0002 Sułoszowa, Gmina Sułoszowa”.

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie informuje się, że z w/w dokumentami można zapoznać się w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 22 w godz.:

pon.               godz. 9.15 – 17.00

wt. – pt.          godz. 7.30 – 15.00

Uwagi i wnioski można składać: w tutejszym Urzędzie pokój nr 22 w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Krakowie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii, o które Wójt Gminy Sułoszowa wystąpił pismami znak GK.6220.1.2024 w dniu 14.03.2024 r.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się art. 49 Kpa – zawiadomienie – obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, na tablicy ogłoszeń sołectwa Sułoszowa II, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie jego publiczne obwieszenie, ogłoszenie, udostępnienie.

Niniejsze zawiadomienie zawieszono:

  1. Na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Sułoszowa,
  2. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa,
  3. Na tablicy ogłoszeń sołectwa Sułoszowa II.

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa.

2. a/a

Do wiadomości:

  1. pełnomocnik

Obwieszczenie do pobrania

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ