Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Sułoszowa, 16.02.2018 roku

GK.271.4.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Budowa ciągów rowerowych, węzłów przesiadkowych oraz parkingów Park&Ride na terenie Gminy Sułoszowa

ogłoszonego w BZP Nr: 513179-N-2018 z dnia 2018-02-01 r.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Środki ochrony prawnej

od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

  1. AG SYSTEM Sp. z o.o.

 ul. Senatorska 15 30-106 Kraków 

  1. WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych 

Bosutów ul. Wiśniowa 28 32-086 Węgrzce  

  1. a/a

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ