Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2022 r.

Sułoszowa, 09.09.2022 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 14 00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu  2022 roku w Gminie Sułoszowa.
 6. Uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.”
 7. Uchwała w sprawie określenia limitu i rodzaju zadań do zlecenia organizacjom pozarządowym w roku 2023.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Sułoszowa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.
 9. Uchwała w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Sułoszowa III.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Wola Kalinowska.
 12. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ