Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Sułoszowa w dniu 24 kwietnia 2020 r.

UWAGA: W związku z aktualną sytuacją, obrady sesji  Rady Gminy Sułoszowa odbędą się z czasowo zawieszonym udziałem mieszkańców oraz mediów. 

Sułoszowa, 09.04.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 r. (piatek) o godz. 15 00 w trybie zdalnym.

Proponuję następujący porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej.

 6. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Sułoszowa do uczestnictwa i realizacji Projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do programu w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących nauczanie ogólne.

 8. Uchwała w sprawie zgody na dzierżawę gruntu nr 89 w Wielmoży.

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu użyczenia działki nr 1253/21 w Sułoszowej II.

 10. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.

 11. Uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa

 12. Uchwała w sprawie określenia limitu i rodzaju zadań do zlecenia organizacjom pozarządowym w roku 2020.

 13. Zmiany budżetowe

 14. Uchwała w sprawie zmiany WPF

 15. Odpowiedzi na interpelacje.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa
Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ