Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Sułoszowa w dniu 16.12.2022 r.

Sułoszowa, 02.12.2022 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 900 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 5. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/370/2022 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Sułoszowa III.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sułoszowa na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.
 10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2022.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ