Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Sułoszowa w dniu 01.12.2023 r.

Sułoszowa, 17.11.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Woli Kalinowskiej.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na finansowanie zadania własnego na rok 2024 w zakresie publicznego transportu drogowego.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu osłonowego Gminy Sułoszowa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 9. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim.
 10. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/404/2022 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa dla działek nr 1303/12 i 1303/14 położonych w Sułoszowej, obręb Sułoszowa I.
 13. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa dla części działki nr 1851/12 oraz dla części działki nr 1146/2 położonej w m. Sułoszowa, obręb Sułoszowa I podjętego uchwałą Nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.
 14. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa dla działek nr 135/2, 136/2, 132, 133 (obręb 0004 AR_314) położonych w Wielmoży.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki SIM KZN Ziemia Krakowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2023.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułoszowa.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj