Zawiadamianie, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r

Sułoszowa, 15.12.2020 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9 00 w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa nr XVI/143/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla części działek nr 371/1 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej, dla części działek nr 2/6, 2/8, i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży, dla części działek 1700/11, 1754, 1756 oraz dla działek nr 1303/12, 1303/14 i 1755 położonych w Sułoszowej, obręb Sułoszowa I.
 6. Uchwała w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa, sołectwa Wielmoża nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa, sołectwa Wielmoża.
 8. Uchwała w sprawie zgody na nieodpłatny najem lokalu w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej dla Fundacji Leonardo.
 9. Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sułoszowa do realizacji budowy drogi południowej.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2021.
 12. Zmiany budżetowe.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sułoszowa.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Sułoszowa

Adam Goraj

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ