Zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Sułoszowa

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 3 /sala obrad/.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.02.2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.03.2023 r.
 6. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11.04.2023 r.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Montaż nawierzchni sportowej na boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa na działce 5/3”.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Doposażenie obiektu rekreacyjnego o pumptrack w Gminie Sułoszowa”.
 9. Sprawozdanie z bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych.
 10. Omówienie funkcjonowania klubu Senior+ w Sułoszowej.
 11. Omówienie funkcjonowania SP ZOZ w Sułoszowej.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Sułoszowa z współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sułoszowa na lata 2022-2027 za 2022 rok.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 16. Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie darowizny działki oznaczonej w ewidencji gruntu i budynków jako działka nr 318/16. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie ewidencyjnym Wola Kalinowska, przy ulicy Skalnej.
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 318/12 o pow. 0.0002ha, dz. nr 321/2 o pow. 0.0002ha, przedmiotowe działki położona są w obrębie ewidencyjnym Wola Kalinowska, przy ul. Jurajskiej.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sułoszowa na własność w formie zakupu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 319/4 o pow. 0.0004ha. Przedmiotowa działka położona jest w obrębie ewidencyjnym Wola Kalinowska, przy ul. Jurajskiej.
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Sułoszowa w formie bezprzetargowej działki oznaczonej w ewidencji gruntu i budynków jako działka nr 1909/10 o pow. 0,0025 ha położonej w obrębie Sułoszowa I stanowiącej własność Gminy Sułoszowa.
 22. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sułoszowa na rok 2023.
 23. Odpowiedzi na interpelacje.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie sesji.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ