Zarządzenie Nr 93 /2021 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 1 grudnia 2021 roku.

Zarządzenie Nr 93 /2021 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej tj. ,, Prowadzenie Klubu Senior +,, na terenie Gminy Sułoszowa w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm. ), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 187 ze zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm. ),  § 8 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXV/293/2021 Rady Gminy w Sułoszowej z dnia 24 września 2021r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022″, z a r z ą d z a m  co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ustawy o pomocy społecznej tj. „Prowadzenie Klubu Seniora +”, na terenie Gminy Sułoszowa, w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik  nr  1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

1. Środki  finansowe przeznaczone na realizację ww. zadania pochodzić będą z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Wojewodę Małopolskiego oraz ze środków własnych Gminy Sułoszowa. Przewidywana wysokość  środków finansowych na realizację ww. zadania wynosi 120.000,00 zł. ( słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadania  uzależniona będzie od otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

§ 3.

Przyjmuje się wzór oferty konkursowej,  zgodnie z rozporządzeniem  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r. poz. 2057 ) stanowiący załącznik  nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przyjmuje się wzór umowy z oferentem,  zgodnie z rozporządzeniem  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r. poz. 2057 ) stanowiący załącznik  nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Przyjmuje się wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego,  zgodnie z rozporządzeniem  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018r. poz. 2057 ) stanowiący załącznik  nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Przyjmuje się wzór karty indywidualnej oceny ofert, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Sułoszowej

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

 

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ