Zarządzenie Nr 85 /2022 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 20 grudnia 2022r.

Zarządzenie Nr 85 /2022 Wójta Gminy Sułoszowa z  dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie:   powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację  zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Klubu Senior +” na terenie Gminy   Sułoszowa w 2023 r.

 

Na podstawie art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 5 ust.4 pkt.1, art. 11 ust.1 pkt.2, ust. 2 oraz art. 15 ust. 2a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U. z 2022, poz. 1327 ze. zm.) w związku realizacją Uchwały Nr XLV/380 /2022 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 23 września 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu  pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Klubu Senior +” na terenie Gminy   Sułoszowa w 2023 r.  w niżej podanym składzie :

1. Przewodniczący Komisji – Mariola Sołtysik-Czarnota – inspektor

2. Członek Komisji – Barbara Drozdzowska – specjalista pracy socjalnej

3. Członek Komisji – Agnieszka Okrajni – specjalista pracy socjalnej 

§ 2

 Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ