Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Sułoszowa

Zarządzenie Nr 69/2018
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 05 grudnia 2018r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Sułoszowa w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora na rok 2019.

Na podstawie art.18 a, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.)

Zarządzam :

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Sułoszowa w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora na rok 2019.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi GOPS

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ