Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 06.08.2018

Zarządzenie Nr 37/2018

Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 06 sierpnia 2018r.

w sprawie: przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prasy taśmowej typ M-0.5

wraz z osprzętem będącej własnością Gminy Sułoszowa oraz powołania komisji

do przeprowadzenia przetargu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. , poz. 944 z późn. zmian.) – z a r z ą d z a m co następuję:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prasę taśmową

typ M-0.5 wraz z osprzętem stanowiącą własność Gminy Sułoszowa.

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego powołuje się Komisję Przetargową

w następującym składzie:

1. Marek Szymański – przewodniczący

2. Henryk Gorajczyk – członek

3. Wiesława Kocjan – członek

§ 4.

Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących mienie Gminy Sułoszowa.

§ 5.

Ogłoszenie o przetargu należy umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa

oraz na stronie internetowej www.suloszowa.pl.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ