Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Sułoszowa

Zarządzenie Nr 37/2017
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 26 października 2017r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułoszowa przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2147 z późn. zmian.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. , poz. 1875) – z a r z ą d z a m co następuję:

§ 1.

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej jako działka nr 721/4 położona w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa.

Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 

Podać do publicznej wiadomości treść w/w zarządzenia poprzez jego wywieszenie

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości publicznej w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej,

Budownictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 37 /2017 Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 26 października 2017r.

 

W Y K A Z

nieruchomości położonej w obrębie Sułoszowa II będącej własnością Gminy Sułoszowa przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

(ha)

Nr księgi

wieczystej

Położenie

i opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Sposób zbycia

Cena

( zł)

1.

721/4

0,0285

KR2P/0000

9111/6

obręb

Sułoszowa II

niezabudowana

Tereny zabudowy mieszkaniowej,

jednorodzinnej

i usługowej.

 

Sprzedaż

w drodze

bezprzetargowej

 

13 700,00

+ 23 %

Vat

 

 

 

1. W siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa zgodnie

z art.35 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r.

poz.2147 z późn.zm) w dniach od 30.10.2017r. do 20.11.2017r. wykłada się

do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

2. Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 w/w ustawy osoby, którym przysługuje roszczenie

o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów oraz

poprzedni właściciele lub ich spadkobiercy mają pierwszeństwo w ich nabyciu pod

warunkiem złożenia wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia

wykazu.

Z upływem tego terminu wygasają prawa roszczeniowe do zbywanej nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ