Zarządzenie nr 35/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 35/2019

Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 19 czerwca 2019r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.506 ) – z a r z ą d z a m co następuję:

§ 1.

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych jako działki nr 1245/3, nr 1247/4, nr 1245/13, nr 742/5, nr 1245/12 położone w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości treść w/w zarządzenia poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości publicznej w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej,  Budownictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ