Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 16 czerwca 2023

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sułoszowa przeznaczonych do dzierżawy oraz przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 40, z późn. zm. ) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.) – z a r z ą d z a m co następuję:

§ 1.

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dotyczy części nieruchomości nr 336/5,obręb Sułoszowa I – około 20 m2. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonych jako działki nr 318/12 i 321/2 położonych w obrębie Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa. W/w działki stanowią własność Gminy Sułoszowa. Wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Podać do publicznej wiadomości treść w/w zarządzenia poprzez jego wywieszenie

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości publicznej w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ