Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 20/2024 Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułoszowej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wielmoży, Publicznego    Przedszkola w Sułoszowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułoszowa.

            Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2023 poz.40 z późn. zm.), art. 63 ust.1 i ust.10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz § 1Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.1428) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna  odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  publicznym  przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej  oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U z 2023 r.po.2578) zarządzam, co  następuje:

§ 1

Punkt III Podpunkt 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 20/2024 otrzymuje nowe brzmienie:

„Oferty na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły podstawowej lub zespołu placówek należy składać osobiście w zamkniętych kopertach
z podanym adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu z dopiskiem, której placówki dotyczy : „Konkurs na stanowisko Dyrektora…..” (podać nazwę i adres placówki)  w terminie do dnia 17 maja 2024 r. do godz. 15.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Sułoszowa pok. 25 (I piętro) lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Sułoszowa,  ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa.

Decyduje data wpływu – oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.”

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia oraz Załącznika do Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ