Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Sułoszowa

Zarządzenie Nr 22/2018

Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy

Sułoszowa przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.), art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.

z 2017r. ,poz. 1875 z późn. zm.) – z a r z ą d z a m co następuję:

§ 1.

Ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych jako działki nr 750/9 i nr 1249/14 położone w obrębie Sułoszowa II Gmina Sułoszowa.

Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości treść w/w zarządzenia poprzez jego wywieszenie

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni a także zamieszczenie na stronie internetowej urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu podać do wiadomości publicznej w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej,

Budownictwa i Ochrony Środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ