Zapytanie ofertowe – Zakup agregatu prądotwórczego dla SP ZOZ w Sułoszowej

 

RO.3050.18.2022                                                                  Sułoszowa, dnia 1 września 2022 r.

Zapytanie ofertowe – 271.4.B.CH.2022

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zapytania (nazwa):

Zakup agregatu prądotwórczego dla SP ZOZ w Sułoszowej

wtorek – piątek 730 – 1530

 • Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego agregatu prądotwórczego stacjonarnego z układem SZR dla SP ZOZ w Sułoszowej, ul. Bankowa 6, 32-045 Sułoszowa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony jako załącznik nr 4.

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV:
CPV- 35112000-2 – Sprzęt ratunkowy i awaryjny

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 • Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Zakup agregatu prądotwórczego dla SP ZOZ w Sułoszowej

 • Ceny w niej podane należy napisać cyfrowo i słownie,
 • Należy pisać w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
 • Wymagany termin realizacji umowy: 30 listopada 2022 r.
 • Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  CENA – 100%
 • Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
 • Formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał. nr 1),
 • Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
 • Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
  w formie spółki cywilnej.
 • Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. Nr. 2)
 • Warunki gwarancji na oferowany przedmioty.
 • Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 • Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 9 września 2022 r. do godziny 1200
w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139. Ofertę można przesłać również elektronicznie w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres:

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 • Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 9 września 2022 r.
o godzinie 1210 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 16.

 • Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Bernadetta Chmiest –  tel. 12 3896028 wew. 16

Fax 12 3896028 wew.29, e-mail:

 • Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 • Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.

Załączniki:

 • druk propozycji cenowej,
 • oświadczenie,
 • projekt umowy.
 • opis przedmiotu zamówienia
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ