Zapytanie ofertowe – Rozbiórka budynku o funkcji użyteczności publicznej (pustostanu) w Sułoszowej – 2019-10-08

Sułoszowa, dnia 08.10.2019 r.

GK.271.WR.19.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania (nazwa):

Rozbiórka budynku o funkcji użyteczności publicznej (pustostanu) w Sułoszowej

 1. Zamawiający: Gmina Sułoszowa

32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139
telefon: 123896028; Faks: 123896028 w. 29
Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl
korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: ; NIP Gminy 677-10-37-576; REGON Gminy 351555520
Godziny urzędowania: poniedziałek 915– 1715
wtorek – piątek 730 – 1530

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Całkowita rozbiórka budynku o funkcji użyteczności publicznej ( pustostanu ) na działce nr ewid. 1399/14, 1399/1, 1399/13 obręb 0001 Sułoszowa w miejscowości Sułoszowa. Obszar inwestycji mieści się w miejscowości Sułoszowa przy drodze wojewódzkiej. Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej. W obiekcie zostały uprzednio usunięte media. Po dokonaniu rozbiórki elementy z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować. Roboty należy wykonać zgodnie z Decyzją Starosty Krakowskiego Nr AB.1.1046.2019 z dnia 27.08.2019 r. zatwierdzającą projekt rozbiórki.

Budynek ( pustostan ) o konstrukcji drewnianej.

Wysokość budynku 6,91m.

 • Powierzchnia zabudowy: 202m2

 • Kubatura 951m3

Szczegółowy zakres przedstawia załączony projekt rozbiórki (zał. nr 4), przedmiar (zał. nr 5), specyfikacja techniczna (zał. nr 6), oraz wzór umowy (zał. nr 3). Powyższe dokumenty stanowią integralną część zapytania ofertowego. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Rozbiórka budynku o funkcji użyteczności publicznej (pustostanu) w Sułoszowej – nie otwierać przed 21.10.2019 r. do godz. 1310.

 3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

 5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obie części zamówienia lub na wybraną część zamówienia.

 1. Wymagany termin realizacji umowy: 10.12.2019 r.

 1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  CENA – 100%.

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru,

 2. Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (zał. nr 2).

 1. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2019 r. do godziny 1300
w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Sułoszowa pok. 25; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 1. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godzinie 1310
w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 24.

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24.

fax 123896028 w. 29 e-mail

 1. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 1. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.

Załącznik:

 1. druk propozycji cenowej,

 2. oświadczenie,

 3. projekt umowy,

 4. projekt rozbiórki,

 5. przedmiar,

 6. specyfikacja techniczna.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ